استاندارد” ترشی انبه_ ویژگی ها و روش های آزمون” که پیش نویس آن در کمیسیون هایی مربوط تهیه و تدوین شده است و در یک هزار و پانصد و هجدهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی مورخ ۹۵/۱/۲۹ مورد تصویب قرار گرفته است ، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمن  ماه ۱۳۷۱ ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

ترشی انبه_ ویژگی ها و روش های آزمون