به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد هرمزگان ،عیسی باقرزاده همایی مدیرکل استاندارد هرمزگان ،محمدرضا ترابی زاده کارشناس مسئول مصالح ساختمانی استاندارد هرمزگان و مجتبی خورشیدی رییس اداره اندازه شناسی اداره کل استاندارد هرمزگان ازشرکت شالوده آزما خلیج فارس ،آزمایشگاه همکار مصالح ساختمانی  در زمینه بتن و سنگدانه بازدید به عمل آوردند . مدیرکل استاندارد هرمزگان ضمن بازدید از بخش های مختلف آزمایشگاه و بررسی وضعیت آزمایشگاه، از نزدیک با نحوه ارزیابی فنی توسط کارشناسان درخصوص انجام آزمون های بتن و سنگدانه که عمده ترین تولیدات صنایع ساختمانی استان هرمزگان می باشند، قرار گرفت. در ادامه مدیریت آزمایشگاه شالوده آزما به ارائه گزارش از وضعیت کنترل کیفیت مصالح  مورد آزمون در این آزمایشگاه پرداخت.

 گفتنی است که سنگدانه بتن به شماره استاندارد ملی ۳۰۲ و بتن آماده به شماره استاندارد ملی ۶۰۴۴ مشمول استاندارد اجباری می باشد و لازم است به منظور حفظ سلامت جامعه و رعایت ایمنی در ساخت و سازها ،کنترل این فرآورده ها در محل عرضه و مصرف (ساختمان ها و پروژه ها ی ساختمانی و راهسازی) مورد توجه ویژه قرار گیرد.