به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان در راستای طرح اجرای هماهنگ استاندارد ( طاها ) ، ویژه بازرسی از مراکز تمرکز، عرضه و فروش کالا ، کارشناسان این اداره کل اقدام به بازرسی از مراکز عرضه کالاهای مشمول استاندارد اجباری بخش احمدی نمودند. گفتنی است بدلیل عدم آگاهی عرضه کنندگان  کالاهای مشمول استاندارد اجباری از قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ، کارشناسان این اداره کل اقدام به آموزش و ترویج این قوانین در خصوص عرضه کالاهای مشمول استاندارد اجباری در بین این افراد نموده و چگونگی استعلام کد ده رقمی استاندارد کالاها از سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ آموزش داده شد . همچنین بروشورهای ترویجی تهیه شده توسط این اداره کل جهت آگاهی واحد های عرضه از لیست کالاهای مشمول استاندارد اجباری در اختیار آنها قرار گرفت . در همین راستا درخصوص کالاهای فاقد کد ده رقمی پس از بررسی های انجام شده در محل تذکرات لازم به واحدهای عرضه داده شد و واحدهای عرضه کالا متعهد گردیدند از این پس مطابق قوانین و مقررات ارائه شده نسبت به خرید و عرضه کالاهای مشمول استاندارد اجباری اقدام نمایند .