به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان در چهار ماهه نخست سال جاری ، تعداد ۳۵۱ عنوان پیشنهاد تدوین استاندارد، مربوط به دبیران استانی( درون سازمانی و برون سازمانی) در سامانه سمایار مورد بررسی قرار گرفت و پس از تایید، آماده بررسی در جلسات کمیته برنامه ریزی گردید.در همین راستا تاکنون تعداد ۲۳ عنوان پیشنهاد تدوین استاندارد برای دبیران این اداره کل، در کمیته های برنامه ریزی مصوب گردیده است.

 گفتنی است که، تعیین، تدوین و انتشار استانداردهای ملی، یکی از وظایف سازمان ملی استاندارد می باشد در همین راستا و به منظور به روز رسانی استانداردهای ملی، ۱۱۶ مورد بازنگری در استانداردهای ملی توسط واحد تدوین اداره کل استاندارد هرمزگان  صورت پذیرفته است.همچنین استانداردهای مذکور از نظر سال، منبع، ICS، رشته های کمیته ملی، وضعیت استاندارد (نیاز به تجدید نظر، در دست تجدید نظر یا نیاز به ابطال) مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت و Scope انگلیسی کلیه این استانداردها تهیه و جهت بررسی و تایید نهایی به دفتر تدوین استانداردهای ملی ارسال شد.

شایان ذکر است که پیش نویس اولیه دو استاندارد بین المللی با مشارکت کمیته فنی متناظرISIRI /TC102 مستقر در شرکت فولاد هرمزگان و با نظارت و راهبری این اداره کل تهیه و به دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت درتدوین استانداردهای بین المللی سازمان ارسال گردیده است.