به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان ، با مشارکت کارشناسان اداره کل و اشخاص حقیقی تدوینگر معتبر استانی، ۵۶ عنوان استاندارد ملی، مصوب گردید. استانداردهای تدوین شده در زمینه های چوب و فرآورده های چوبی سلولزی و کاغذ، چرم و پوست و پایپوش، صنایع شیمیایی و پلیمر ، مکانیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، محیط زیست و پوشاک و فراورده های نساجی و الیاف می باشند.

مریم یکتاپور معاون استاندارد سازی و آموزش اداره کل استاندارد با  اعلام انجام ۱۱۶ مورد بازنگری استاندارد، گفت: استانداردهای مذکور از نظر سال منبع، ICS، رشته های کمیته ملی و وضعیت استاندارد ،مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته و Scope انگلیسی کلیه این استانداردها جهت بارگزاری در پورتال سازمان ملی استاندارد تهیه شده است.

 وی در ادامه افزود : در راستای مشارکت در فعالیت های استانداردسازی بین المللی، پیش نویس اولیه یک استاندارد بین المللی با مشارکت کمیته فنی متناظرISIRI /TC102 مستقر در شرکت فولاد هرمزگان و با نظارت و راهبری این اداره کل تهیه و به دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت درتدوین استانداردهای بین المللی سازمان ارجاع گردید و پس از تصویب موضوع در جلسه بررسی پیشنهادات توسط سازمان ملی استاندارد ایران، به سازمان بین المللی ISO جهت بررسی ارسال گردیده است. احکام دو کمیته فنی متناظر استانی، شامل کمیته فنی مواد برای تولید آلومینیوم اولیه (ISIRI/ISO/TC226) و کمیته فنی سنگ آهن و آهن اسفنجی احیاء مستقیم (ISIRI/ISO/TC102  ) تمدید گردیده است.

لازم به ذکر است بررسی و بازنگری استانداردها یکی از وظایف سازمان ملی استاندارد می باشد و هدف از تدوین و بازنگری استانداردهای ملی به روزرسانی و ارتقاء کیفیت استانداردهای ملی مطابق با نیاز های جامعه می باشد.