نکات استاندارد  که در خرید تایر باید مد نظر قرار گیرد بدین گونه است که ﻫﺮ ﺗﺎﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روی رﯾﻨﮓ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺧﻮد ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺳﻮار ﺷﻮد .

ﺍﺟﺰﺍء ﺍﺻﻠﻰ ﺗﺎﻳﺮ:

ﺭﻭﻳﻪ ﻳﺎ ﺁﺝ ﺗﺎﻳﺮ، ﺑﺪﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﺠﻴﺪ ﺗﺎﻳر، ﻃﻮﻗﻪ یا بید تایر .

ﻃﺮﺡ ﺁﺝ ﻳﺎ ﻧﻘﺶ گل:

ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺍﻳﻰ  ﺭﻭﻳﻪ ﺗﺎﻳﺮ، ﻋﻼﻭﻩ  ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺸﻜﻴﻞﺩﻫﻨﺪﻩ ﺧﺎﺹ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻃﺮح­های شیاردار و منقوش

 می­سازند. ﺍﻳﻦ ﻧﻘﻮﺵ ﺭﺍ ﻛﻼ ﻧﻘﺶ ﮔﻞ ﻳﺎ ﭘﺘﺮﻥ (Pattern) می­نامند که ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺯﻳﺒﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺎﻳﺮ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﭼﻨﮓ­ﺯﻧﻰ ﺑﻬﺘﺮ، ﺗﺮﻣﺰﮔﻴﺮﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ­ﺗﺮ، ﺭﺍﻧﺪﻥ ﺁﺏ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﺎﻳﺮ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻨﻚﻛﺮﺩﻥ ﺗﺎﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣؤﺛﺮ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺳﺘﻪ­ﺑﻨﺪﻯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻯ ﺗﺎﻳر:

ﺗﺎﻳﺮﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻰ­ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻤﺪﻩ ﺑﺎﻳﺎﺱ (ﺍﺭﻳﺐ) ﻭ ﺭﺍﺩﻳﺎﻝ (ﺷﻌﺎﻋﻰ) ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ.

  نشانه­های مندرج در دیواره ﺗﺎﯾﺮ:

  -ﻧﻮع اﻟﯿﺎف به­کار رفته ﮐﺎر در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺠﯿﺪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ دیواره  وآج ﺗﺎﯾﺮ.

–  ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﯽ ﻻﯾﻪ­ﻫﺎ در دﯾﻮاره و در ﻧﺎﺣﯿﻪ آج اﮔﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

–  کلمه «Radial »

– ﮐﻠﻤﻪ Tubeless  در ﺻﻮرﺗﯽکه ﺑﺪون ﺗﻮﯾﯽ باشد. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ذﮐﺮ Tubeless تایر Tube Type ﻣﺤﺴﻮب میﺷﻮد.

– ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﻋﺖ.

– ذﮐﺮ ﻋﺒﺎرت ﻣﺸﺨﺺ­ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻧﺪه تاﯾﺮ.

–  ﻫﺮ ﺗﺎﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻘﺶ ﺑه­نام ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﺷﻤﺎره اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه و ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ.

 –  ﺟﻬﺖ ﭼﺮﺧﺶ و ﺳﻮار ﮐﺮدن ﺗﺎﯾﺮ در ﺻﻮرت نیاز

–  ﻃﺮح آج ﺗﺎﯾﺮ.

الف) اندازه تایر

 اندازه لاستیک خودرو با علائمی همچون P185/60R 14  نشان داده می‌شود که بدین معنی می­باشد:

P = تایر خودروی شخصی

۱۸۵= پهنای تایر (برحسب میلی­متر)

۶۰ = نسبت ارتفاع دیواره لاستیک به پهنای آن (برحسب میلی­متر)

R = رادیال

۱۴= قطر رینگ (بر حسب اینچ)

  

 

 

 

علاوه بر علائم بالا علائمی مانند۸۹H برروی لاستیک وجود دارد که به H  شاخص سرعت (در بخش «ج» به آن اشاره شده ) و به عدد ۸۹ عنوان شاخص بار می­گویند یا حد بارگذاری (که در بخش« ب» به آن اشاره شده ) می­گویند.

 ب)حد بارگذاری

 این عدد نماینده حداکثر وزنی است که تایر می‌تواند تحمل کند، هنگامی که حداکثر مقدار مجاز فشار را  داشته ‌باشد و بین صفر تا ۲۷۹ متغیر است. برای خودروهای شخصی، عدد حد بارگذاری بین ۷۱ تا ۱۰۰ است. برای مثال، حد بارگذاری برای خودروی پراید ۷۶ و معادل ۴۰۰ کیلوگرم بار است، یعنی این تایرهنگامی­که حداکثر فشار باد مجاز را دارد (بخش «و» را ببینید)، حداکثر۴۰۰ کیلوگرم را می‌تواند حمل کند. توجه داشته باشید هرگز لاستیکی را که حد بارگذاری آن کمتر از میزان توصیه­شده از سوی سازنده خودروست، روی رینگ نصب نکنید.

 ج) علامت حداکثر سرعت قابل­تحمل

حداکثر سرعتی که لاستیک می‌تواند تحمل کند، با یک حرف از A تا Z بیان می‌شود. برای مثال روی جداره تایر خودروی پراید، نماد H برای سرعت درج شده که نشان می­دهد هنگامی­که تایر دارای فشار بار و بارگذاری مناسب است، حداکثر توان حرکت ۲۱۰ کیلومتر در ساعت را داراست. واضح است اگر تایری تحت تأثیر حداکثر سرعت واقع شود اما فشار باد آن تنظیم نباشد و یا اضافه بار روی آن اعمال شود، آسیب می­بیند و یا ممکن است بترکد. برای اطلاع از میزان سرعت هریک از این حروف به جدول زیر مراجعه کنید.

شاخص سرعت R S T U H V Z
سرعت به KM/H ۱۷۰ ۱۸۰ ۱۹۰ ۲۰۰ ۲۱۰ ۲۴۰ ۲۴۰+

 

  د) تاریخ ساخت لاستیک

 کلیه لاستیک‌ها دارای تاریخ ساخت روی جداره خود هستند که با چهار رقم نشان داده می­شود. دو عدد اول نشان­دهنده هفته ساخت و دو رقم بعد سال ساخت لاستیک هستند. برای مثال عدد “۱۲۰۴” نشان می‌دهد این لاستیک در هفته دوازدهم سال ۲۰۰۴ میلادی تولید شده­است. .  

و) فشار باد مجاز

  ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻳﺮ  ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﺭ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺩﻭﺍﻡ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﺎﻳﺮ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺎﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﺭ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰ­ﮔﻴﺮﺩ.

پرﺑﺎﺩﻯ: ﺑﺎﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺨﺖ ﺷﺪﻥ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩﻫﺎﻯ ﺗﺎﻳﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺴﺘﻰ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻯ­ﻫﺎﻯ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕ ﻭ ﺗﻜﺎن­هاﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﻻ ﭘﺮﺑﺎﺩﻯ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺪﻭﺭ ﺷﺪﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﻭﺳﻂ ﺗﺎﻳﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺎﻳﺶ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺮ ﺩﻭﺍﻡ ﺗﺎﻳﺮ ﺗأﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺩﺍﺭﺩ.

 ﻛﻢ ﺑﺎﺩﻯ: ﺗأﺛﻴﺮ ﻛﻢ ﺑﺎﺩﻯ ﺑﺮ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻭ ﺩﻭﺍﻡ ﺗﺎﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ چشم­گیر ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻧﻤﻮﺩ. ﺗﺎﻳﺮ ﻛﻢﺑﺎﺩ (ﺗﺎﻳﺮﻯ ﻛﻪ ﺑﺎﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ) ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﺱ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﺟﺎﺩﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺻﻄﻜﺎﻙ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ یافته و ﺗﺎﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮﻡ ﻣﻰ­ﺷﻮﺩ ﺑﻄﻮﺭی­که ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺎﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺩﻭﭘﻮﺳﺘﻰ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ. ﺳﺎﻳﺶ ﺗﺎﻳﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ ﺷﺎﻧﻪ­ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ.

 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﻓﻮﻕ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﺩ ﺗﺎﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺤﺖ ﺍﻧﺠﺎم ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ:

– ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻢﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﻩﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﺎﺩ تایرﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

 – ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺩ ﺗﺎﻳﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﮔﺮ ﺗﺎﻳﺮﮔﺮﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ باد ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﺮ ﺑﺰﻧﻴﺪ.

– ﻧﻜﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﭘﻮﺷﺶ(Cap)  ﻭﺍﻟﻮ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺩ ﺯﺩﻥ ﺗﺎﻳﺮ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﻭﺍﻟﻮ ﻧﺸﺘﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ­ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭﭘﻮﺵ ﺗﺎ  ﺣﺪﻭﺩﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺘﻰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﻭﺍﻟﻮ ﻧﺸﺘﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﻴﭻ ﻣﻐﺰﻯ ﻭﺍﻟﻮ ﺭﺍ ﺳﻔﺖ ﻧﻤﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﻫﻮﺍ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ­ﻛﻨﺪ.