به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان مدیر باسکول غیر استاندارد واحد توزیعی و عرضه شهرستان میناب با حکم دادگاه به حبس و جزای نقدی محکوم گردید

برپایه این گزارش طی بازرسی انجام شده از واحدهای توزیع و عرضه شهرستان میناب و انجام آزمون باسکول واحدهای مذکور مشخص گردید که یکی از واحدهای توزیعی در این شهرستان اقدام به استفاده از باسکول غیر استاندارد می نمایند که در ابتدا به ایشان اخطار و مهلت جهت اصلاح اعطا گردید.که متاسفانه پس از انقضای مهلت اقدام موثری صورت نپذیرفت که پرونده آن به مراجع قضایی ارسال گردید و منجر به صدور حکم مبنی بر محکومیت مدیریت واحد به شش ماه حبس تعزیری و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم گردیدند. گفتنی است این اقدام در جهت انجام وظایف سازمان و حمایت از حقوق مصرف کنندگان همواره یکی از مهمترین وظایف اداره کل استاندارد بوده که با جدیت پیگیری می شود.

شایان ذکر است براساس استاندارد شماره ۱-۶۵۸۹ و ماده ۱۰ قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران هر کاسب و تاجر و یا هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت، ارائه خدمات و داد و ستد عمومی اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش قلب بوده و یا با اوزان و مقیاسهای تقلبی و یا غیر قانونی داد و ستد کند به حبس از دوماه تا دوسال و جزای نقدی از دویست هزار ریال تا ده میلیون ریال به علاوه استرداد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده با حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد و اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش مذکور به نفع موسسه ضبط خواهد شد.