عناوین خدمات و فرآیندهای اداره کل استاندارد هرمزگان

مسئول میزخدمت: جناب آقای علی اسلامی
شماره تماس مستقیم : ۰۷۶۳۳۳۳۰۵۵۴

...تدوین استانداردهای ملی

تدوین استانداردهای ملی
۱۰۰۳۱۴۵۵۱۰۰
سامانه جامع تدوین استاندارد ملی ارائه مدارک تایید اشخاص حقیقی و حقوقی پس از ثبت نام
فرآیند تدوین استانداردهای ملی
ذینفعان سامانه: عموم متقاضیان،کارکنان اداره کل استاندارد ،اداره استاندارد
نحوه درخواست خدمت: تمامی متقاضیان پس از ثبت درخواست به واحد آموزش و ارائه مستندات و پس اهراز شرایط دبیری تدوین پنل کاربری خود را فعال و نسبت به پیشنهاد موضوع برای تدوین یا تجدید استاندارد مورد نظر اقدام نمایند.
نحوه اطلاع رسانی: تمام کاربران جهت پیگیری وضعیت  پیشنهادات خود در سامانه،دارای پنل اختصاصی می باشند. ر پورتال و زیرپورتال در قسمت خدمات الکترونیکی اطلاع رسانی صورت گرفته است.
اداره آموزش داخلی ۶۷۶

...مشارکت درتدوین استانداردهای بین المللی

ذینفعان سامانه: عموم متقاضیان،کارکنان اداره کل استاندارد ،اداره استاندارد
نحوه درخواست خدمت: تمامی متقاضیان پس از ثبت درخواست به واحد آموزش و ارائه مستندات و پس اهراز شرایط دبیری تدوین پنل کاربری خود را فعال و نسبت به پیشنهاد موضوع برای تدوین یا تجدید استاندارد مورد نظر اقدام نمایند.
نحوه اطلاع رسانی: تمام کاربران جهت پیگیری وضعیت  پیشنهادات خود در سامانه،دارای پنل اختصاصی می باشند. ر پورتال و زیرپورتال در قسمت خدمات الکترونیکی اطلاع رسانی صورت گرفته است.
مشارکت درتدوین استانداردهای بین المللی ۱۰۰۱۱۴۵۵۱۰۱ مشارکت د رتدوین استانداردهای بین المللی ارائه مدارک تایید اشخاص حقیقی و حقوقی پس از ثبت نام
روش اجرایی چگونگی تدوین استاندارد
اداره آموزشداخلی ۶۷۶

...صدور پروانه کارشناسی استاندارد

صدور پروانه کارشناسی استاندارد
۱۰۰۳۱۴۵۵۱۰۲
سامانه فرآیند صدور مجوز کارشناسان استاندارد مستندات الزامی  اشخاص حقوقی متقاضی تدوین استاندارد
دستورالعمل تایید اشخاص حقوقی متقاضی تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران
 ذینفعان سامانه: عموم متقاضیان،کارکنان اداره کل استاندارد ،اداره استاندارد
نحوه درخواست خدمت: تمامی متقاضیان پس از ثبت درخواست به واحد آموزش و ارائه مستندات و پس اهراز شرایط دبیری تدوین پنل کاربری خود را فعال و نسبت به پیشنهاد موضوع برای تدوین یا تجدید استاندارد مورد نظر اقدام نمایند.
نحوه اطلاع رسانی: تمام کاربران جهت پیگیری وضعیت  پیشنهادات خود در سامانه،دارای پنل اختصاصی می باشند. ر پورتال و زیرپورتال در قسمت خدمات الکترونیکی اطلاع رسانی صورت گرفته است.
اداره آموزشداخلی ۶۷۶

...تایید صلاحیت آ‍زمایشگاه های همکار

تایید صلاحیت آ‍زمایشگاه های همکار ۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۰ سامانه جامع ملی مرکز تایید صلاحیت ایران فرآیند صدور گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
فرم درخواست تایید صلاحیت آزمایشگاه
گزارش ممیزی داخلی
صورتجلسه بازنگری مدیریت
تعهدات آزمایشگاه همکار
فرم لیست سهامداران
گزارش عملکرد ماهانه
فرم خلاصه طرح توجیهی متقاضیان گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
فرم صدور/ افزایش دامنه گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
فرم تمدید گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
ضوابط و الزامات آزمایشگاه همکار
ذینفعان سامانه: آزمایشگاه ها ، شرکت های بازرسی  و اداره کل استانداردنحوه درخواست خدمت: پس از ارائه درخواست متقاضی بصورت کتبی، فرایند تایید صلاحیت متقاضی در گردش سامانه مذکور قرار گرفته و وضیعت ان در سامانه برای اداره کل استاندارد قابل مشاهده و پیگیری می باشد.

نحوه اطلاع رسانی: .کاربران سازمانی دارای پنل اخصاصی می باشند همچنین در پورتال و زیرپورتال در قسمت خدمات الکترونیکی اطلاع رسانی صورت گرفته است

اداره تایید صلاحیتداخلی ۶۸۰

...تایید صلاحیت شرکت های بازرسی

ذینفعان سامانه: آزمایشگاه ها ، شرکت های بازرسی  و اداره کل استانداردنحوه درخواست خدمت: پس از ارائه درخواست متقاضی بصورت کتبی، فرایند تایید صلاحیت متقاضی در گردش سامانه مذکور قرار گرفته و وضیعت ان در سامانه برای اداره کل استاندارد قابل مشاهده و پیگیری می باشد.

نحوه اطلاع رسانی: .کاربران سازمانی دارای پنل اخصاصی می باشند همچنین در پورتال و زیرپورتال در قسمت خدمات الکترونیکی اطلاع رسانی صورت گرفته است

تایید صلاحیت شرکت های بازرسی ۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۱ سامانه جامع ملی مرکز تایید صلاحیت ایران فرآیند تایید صلاحیت شرکت های بازرسی کننده ایرانی و خارجی
فرم های درخواست تایید صلاحیت شرکت های بازرسی
اداره تایید صلاحیتداخلی ۶۸۱

...تایید صلاحیت شرکت های گواهی دهنده

ذینفعان سامانه: آزمایشگاه ها ، شرکت های بازرسی  و اداره کل استانداردنحوه درخواست خدمت: پس از ارائه درخواست متقاضی بصورت کتبی، فرایند تایید صلاحیت متقاضی در گردش سامانه مذکور قرار گرفته و وضیعت ان در سامانه برای اداره کل استاندارد قابل مشاهده و پیگیری می باشد.

نحوه اطلاع رسانی: .کاربران سازمانی دارای پنل اخصاصی می باشند همچنین در پورتال و زیرپورتال در قسمت خدمات الکترونیکی اطلاع رسانی صورت گرفته است

تایید صلاحیت شرکت های گواهی دهنده ۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۲ سامانه جامع ملی مرکز تایید صلاحیت ایران فهرست مدارک لازم جهت تایید صلاحیت شرکت های گواهی دهنده
فرم پرسشنامه تایید صلاحیت
اداره تایید صلاحیتداخلی ۶۸۰

...تایید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار

تایید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار ۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۳ سامانه تایید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار مراحل فرایند تایید صلاحیت
فرم درخواست تاییدیه
مستندات الزامی جهت دریافت تاییدیه
 ذینفعان سامانه: آزمایشگاه ها ، شرکت های بازرسی  و اداره کل استانداردنحوه درخواست خدمت: پس از ارائه درخواست متقاضی بصورت کتبی، فرایند تایید صلاحیت متقاضی در گردش سامانه مذکور قرار گرفته و وضیعت ان در سامانه برای اداره کل استاندارد قابل مشاهده و پیگیری می باشد.

نحوه اطلاع رسانی: .کاربران سازمانی دارای پنل اخصاصی می باشند همچنین در پورتال و زیرپورتال در قسمت خدمات الکترونیکی اطلاع رسانی صورت گرفته است

اداره تایید صلاحیتداخلی ۶۸۰

...تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد

تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد ۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۴ سامانه جامع ملی مرکز تایید صلاحیت ایران فرآیند صدور پروانه کارشناسی استاندارد (اشخاص حقیقی)
فرم اخذ پروانه کارشناسی استاندارد (اشخاص حقیقی(
لیست مدارک مورد درخواست (اشخاص حقیقی)
فهرست اسامی کارشناسان استاندارد (اشخاص حقیقی
 ذینفعان سامانه: آزمایشگاه ها ، شرکت های بازرسی  و اداره کل استانداردنحوه درخواست خدمت: پس از ارائه درخواست متقاضی بصورت کتبی، فرایند تایید صلاحیت متقاضی در گردش سامانه مذکور قرار گرفته و وضیعت ان در سامانه برای اداره کل استاندارد قابل مشاهده و پیگیری می باشد.

نحوه اطلاع رسانی: .کاربران سازمانی دارای پنل اخصاصی می باشند همچنین در پورتال و زیرپورتال در قسمت خدمات الکترونیکی اطلاع رسانی صورت گرفته است

اداره آموزشداخلی ۶۷۶

...تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی

تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی ۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۵ سامانه نظارت بر اجرای استاندارد مدارک مورد نیاز وراهنمای فرآیند تایید صلاحیت
راهنمای استفاده از سامانه نظارت
مراحل انجام کار
رشته های تحصیلی مورد قبول
محتوای آزمون
 ذینفعان سامانه: آزمایشگاه ها ، شرکت های بازرسی  و اداره کل استانداردنحوه درخواست خدمت: پس از ارائه درخواست متقاضی بصورت کتبی، فرایند تایید صلاحیت متقاضی در گردش سامانه مذکور قرار گرفته و وضیعت ان در سامانه برای اداره کل استاندارد قابل مشاهده و پیگیری می باشد.

نحوه اطلاع رسانی: .کاربران سازمانی دارای پنل اخصاصی می باشند همچنین در پورتال و زیرپورتال در قسمت خدمات الکترونیکی اطلاع رسانی صورت گرفته است

اداره آموزشداخلی ۶۷۶

...صدور، تمدید،‌تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد

صدور، تمدید،‌تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد ۱۰۰۳۱۴۵۷۱۰۰ سامانه نظارت بر اجرای استاندارد فرآیند صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد
فرم درخواست صدورپروانه کاربرد علامت استاندارد
مدارک مورد نیاز صدور پروانه
پرسشنامه اطلاعات فنی
ذینفعان سامانه: واحد های تولیدی ،اداره استاندارد و عموم مراجعه کنندگان به اداره کل
نحوه درخواست خدمت: واحد های تولیدی در سامانه ثبت نام نموده و پنل کاربری پس از بررسی مدارک توسط کارشناسان اداره کل فعال میگردد.در پنل کاربری امکان افزایش دامنه واحد تولیدی،ثبت مدیر وتمدید مدیر کنترل کیفیت،ثبت محصول جدید ،صدور و تمدید مجوز استاندارد و مشاهده سوابق بازرسی و نمونه برداری قابل مشاهده است.
نحوه اطلاع رسانی: کاربران دارای پنل اختصاصی می باشند همچنین وضعیت فرایند های بصورت پیامکی قابل پیگیری است.
فرایند کامل سامانه اجرا در زیرپورتال قسمت نمودار گردش فعالیت ها قرار گرفته است. فرایند کامل سامانه در زیرپورتال قسمت نمودار گردش فعالیت ها قرار گرفته است
 اداره اجرای استاندارد

داخلی ۶۳۶

...نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد شامل آسانسور، تجهیزات موجود در شهربازی ها، دیگهای بخار،‌ترمینال جایگاه عرضه سوخت گاز CNG، واحدهای انرژی بر، سردخانه، خودرو و نیرومحرکه

نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد شامل آسانسور، تجهیزات موجود در شهربازی ها، دیگهای بخار،‌ترمینال جایگاه عرضه سوخت گاز CNG، واحدهای انرژی بر، سردخانه، خودرو و نیرومحرکه ۱۰۰۳۱۴۵۷۱۰۱ سامانه مدیریت بازرسی آسانسور
سامانه نظارت بر استاندارد تجهیزات تفریحی
سامانه نظارت بر استاندارد جایگاه های CNG
سامانه مرکز اندازه شناسی واوزان و مقیاسها
مراحل انجام کار تاییدیه آسانسور
فرم مشخصات فنی آسانسورهای برقی
گواهی خوداظهاری تاییدیه اجزا آسانسورهای برقی
فرم یافته های بازرسی – آسانسورهای برقی
پرسشنامه یکسان بازرسی آسانسورهای برقی
فرم های اجرایی سردخانه های مواد خوراکی
فرآیند صدور گواهی تاییدیه تجهیزات شهربازی
ذینفعان سامانه: شرکت های فروشنده اسانسور،شهربازی ها، دیگهای بخار،‌ترمینال جایگاه عرضه سوخت گاز CNG، واحدهای انرژی بر، سردخانه، خودرو و نیرومحرکهنحوه درخواست خدمت: شرکت فروشنده درخواست بازرسی به شرکت بازرسی مورد تایید استاندارد ارسال نموده شرکت بازرسی عملیات بازرسی را انجام داده و در نهایت گواهی صادر میگردد.شهرداری ها  با مراجعه به سامانه میتوانند صحت گواهی را در سامانه بررسی نمایند.

نحوه اطلاع رسانی: کاربران دارای پنل اختصاصی می باشند می توانند وضعیت تمامی مراحل انجام کار را مشاهده نمایند. فرایند کامل سامانه در زیرپورتال قسمت نمودار گردش فعالیت ها قرار گرفته است.

 اداره اوزان و مقیاس هاداخلی ۶۳۱

...صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری

صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری ۱۰۰۳۱۴۵۸۱۰۰ سامانه صادرات و واردات فرم تقاضانامه صدور گواهینامه صادراتی
فرآیند صدور گواهینامه صادراتی
فرم اعلام نظر کالاهای وارداتی
فرآیند صدور گواهینامه وارداتی
کارمزد خدماتی ارزیابی جهت کالاهای وارداتی
 ذینفعان سامانه: شرکت های بازرسی نمونه بردار،شرکت های گواهی دهنده،آزمایشگاه های همکار،شرکت های بازرسی خودرو ،اداره استاندارد، گمرک جهوری اسلامی ایران،سازمان مبارزه با قاچاق کالانحوه درخواست خدمت: ثبت نام تمامی کاربران ذینفع بصورت متمرکز و یا با ارائه درخواست کتبی در سامانه انجام میگردد. پس از تشکیل پرونده های صادراتی و وارداتی با توجه به وضعیت و روش ارزیابی ، پرونده به شرکت های بازرسی یا ازمایشگاه همکار جهت تایید یا بررسی در پنل کاربری ارجاع می گردد.پس از انجام شدن فرایند های سامانه مجوز مورد نظر توسط سامانه ثبت و به گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان مبارزه با قاچاق کالا بصورت وب سرویس ارسال میگردد.

نحوه اطلاع رسانی: شرکت های بازرسی  ، آزمایشگاه ها و سایر کاربران دارای پنل اختصاصی می باشند که وضعیت پرونده های ارسالی از سوی اداره کل در پنل آن ها قابل مشاهده و پیگیری می باشد. فرایند کامل سامانه صادرات و واردات در زیرپورتال قسمت نمودار گردش فعالیت ها قرار گرفته است.

اداره صادارت و واردات
داخلی ۶۲۲

...ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده/صادره

ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده/صادره ۱۰۰۳۱۴۵۸۱۰۱ سامانه صادرات و واردات  راهنمای تعیین ماهیت ذینفعان سامانه: شرکت های بازرسی نمونه بردار،شرکت های گواهی دهنده،آزمایشگاه های همکار،شرکت های بازرسی خودرو ،اداره استاندارد، گمرک جهوری اسلامی ایران،سازمان مبارزه با قاچاق کالانحوه درخواست خدمت: ثبت نام تمامی کاربران ذینفع بصورت متمرکز و یا با ارائه درخواست کتبی در سامانه انجام میگردد. پس از تشکیل پرونده های صادراتی و وارداتی با توجه به وضعیت و روش ارزیابی ، پرونده به شرکت های بازرسی یا ازمایشگاه همکار جهت تایید یا بررسی در پنل کاربری ارجاع می گردد.پس از انجام شدن فرایند های سامانه مجوز مورد نظر توسط سامانه ثبت و به گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان مبارزه با قاچاق کالا بصورت وب سرویس ارسال میگردد.

نحوه اطلاع رسانی: شرکت های بازرسی  ، آزمایشگاه ها و سایر کاربران دارای پنل اختصاصی می باشند که وضعیت پرونده های ارسالی از سوی اداره کل در پنل آن ها قابل مشاهده و پیگیری می باشد. فرایند کامل سامانه صادرات و واردات در زیرپورتال قسمت نمودار گردش فعالیت ها قرار گرفته است.

اداره صادارت و واردات
داخلی ۶۲۲

...نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین

نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین ۱۰۰۳۱۴۵۹۱۰۰ سامانه مرکز اندازه شناسی واوزان و مقیاسها نمودار نظارت بر عملکرد باسکولهای ثابت همکف راهنمای کار با سامانه

فرآیند انجام خدمت مطابق دستورالعمل در سامانه قرار داده شده و اطلاعات بصورت الکترونیکی دریافت میگردد

مدیریت نظارت بر عملکرد باسکول های ثابت همکف
مدیریت نظارت بر عملکرد نازل های سوخت مایع
مدیریت نظارت بر عملکرد نازل های گاز طبیعی
مدیریت نظارت بر عملکرد وسائل سنجش مراکز عرضهذینفعان سامانه: شرکت های بازرسی، شرکت های سازنده قطعات ،اداره استانداردنحوه درخواست خدمت:  تکمیل فرم الکترونیکی ثبت نام در سامانه و مراجعه جهت ارائه مستندات توسط شرکت های سازنده و پس از تایید توسط اداره کل، پنل کاربری فعال میگردد. سپس درخواست های بازرسی به پنل شرکت بازرسی ارجاع میگردد.نحوه اطلاع رسانی: کاربران دارای پنل اختصاصی می باشند می توانند وضعیت تمامی مراحل انجام کار را مشاهده نمایند. فرایند کامل سامانه در زیرپورتال قسمت نمودار گردش فعالیت ها قرار گرفته است
اداره اوزان و مقیاس هاداخلی ۶۳۱

...پلمپ گذاری وسایل توزین سبک

مدیریت نظارت بر عملکرد باسکول های ثابت همکف
مدیریت نظارت بر عملکرد نازل های سوخت مایع
مدیریت نظارت بر عملکرد نازل های گاز طبیعی
مدیریت نظارت بر عملکرد وسائل سنجش مراکز عرضهذینفعان سامانه: شرکت های بازرسی، شرکت های سازنده قطعات ،اداره استانداردنحوه درخواست خدمت:  تکمیل فرم الکترونیکی ثبت نام در سامانه و مراجعه جهت ارائه مستندات توسط شرکت های سازنده و پس از تایید توسط اداره کل، پنل کاربری فعال میگردد. سپس درخواست های بازرسی به پنل شرکت بازرسی ارجاع میگردد.نحوه اطلاع رسانی: کاربران دارای پنل اختصاصی می باشند می توانند وضعیت تمامی مراحل انجام کار را مشاهده نمایند. فرایند کامل سامانه در زیرپورتال قسمت نمودار گردش فعالیت ها قرار گرفته است
پلمپ گذاری وسایل توزین سبک
۱۰۰۳۱۴۵۹۱۰۱
سامانه مرکز اندازه شناسی واوزان و مقیاسها نمودار پلمپ گذاریراهنمای کار با سامانه

فرآیند انجام خدمت مطابق دستورالعمل در سامانه قرار داده شده و اطلاعات بصورت الکترونیکی دریافت میگردد

اداره اوزان و مقیاس هاداخلی ۶۳۱

...آزمون نازلهای سوخت مایع

مدیریت نظارت بر عملکرد باسکول های ثابت همکف
مدیریت نظارت بر عملکرد نازل های سوخت مایع
مدیریت نظارت بر عملکرد نازل های گاز طبیعی
مدیریت نظارت بر عملکرد وسائل سنجش مراکز عرضهذینفعان سامانه: شرکت های بازرسی، شرکت های سازنده قطعات ،اداره استانداردنحوه درخواست خدمت:  تکمیل فرم الکترونیکی ثبت نام در سامانه و مراجعه جهت ارائه مستندات توسط شرکت های سازنده و پس از تایید توسط اداره کل، پنل کاربری فعال میگردد. سپس درخواست های بازرسی به پنل شرکت بازرسی ارجاع میگردد.نحوه اطلاع رسانی: کاربران دارای پنل اختصاصی می باشند می توانند وضعیت تمامی مراحل انجام کار را مشاهده نمایند. فرایند کامل سامانه در زیرپورتال قسمت نمودار گردش فعالیت ها قرار گرفته است
آزمون نازلهای سوخت مایع
۱۰۰۳۱۴۵۹۱۰۲
سامانه مرکز اندازه شناسی واوزان و مقیاسها نمودار نظارت بر عملکرد نازل های سوخت مایعراهنمای کار با سامانه

فرآیند انجام خدمت مطابق دستورالعمل در سامانه قرار داده شده و اطلاعات بصورت الکترونیکی دریافت میگردد

اداره اوزان و مقیاس هاداخلی ۶۳۱

...نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک

مدیریت نظارت بر عملکرد باسکول های ثابت همکف
مدیریت نظارت بر عملکرد نازل های سوخت مایع
مدیریت نظارت بر عملکرد نازل های گاز طبیعی
مدیریت نظارت بر عملکرد وسائل سنجش مراکز عرضهذینفعان سامانه: شرکت های بازرسی، شرکت های سازنده قطعات ،اداره استانداردنحوه درخواست خدمت:  تکمیل فرم الکترونیکی ثبت نام در سامانه و مراجعه جهت ارائه مستندات توسط شرکت های سازنده و پس از تایید توسط اداره کل، پنل کاربری فعال میگردد. سپس درخواست های بازرسی به پنل شرکت بازرسی ارجاع میگردد.نحوه اطلاع رسانی: کاربران دارای پنل اختصاصی می باشند می توانند وضعیت تمامی مراحل انجام کار را مشاهده نمایند. فرایند کامل سامانه در زیرپورتال قسمت نمودار گردش فعالیت ها قرار گرفته است
نظارت بر عملکرد وسایل توزین سبک ۱۰۰۳۱۴۵۹۱۰۳ سامانه مرکز اندازه شناسی واوزان و مقیاسها راهنمای کار با سامانه
فرآیند انجام خدمت
اطلاعات بصورت الکترونیکی دریافت میگردد
اداره اوزان و مقیاس هاداخلی ۶۳۱

...ثبت فرم نمونه برداری و تعیین شرکت بازرسی

ثبت فرم نمونه برداری و تعیین شرکت بازرسی سامانه ارجاع نمونه ارائه مدارک تایید اشخاص حقیقی و حقوقی پس از ثبت نام ذینفعان سامانه: عموم مراجعه کنندگان به اداره کل، نماینده صاحب کالا،شرکت های بازرسی نمونه بردار ،اداره استاندارد
نحوه درخواست خدمت: ارباب رجوع محترم پس از ورود به صفحه ثبت نام و تکمیل فرم سپس جهت فعال سازی اکانت کاربری  به حراست اداره یا معاونت شهید رجایی مراجعه نموده و  با ارائه مدرک شناسایی کاربری را فعال می نماید. ارباب رجوع پس از فعال سازی اکانت کاربری وارد پنل کاربری شده و با توجه به راهنماهای تصویری قرار داده شده نسبت به ثبت فرم ارجاع نمونه هم بصورت تک کوتاژی و هم بصورت چند کوتاژی اقدام نموده و سامانه شرکت بازرسی را برای ارباب رجوع اعلام مینماید. ضمنا کاربران میتوانند تمامی مراحل را در پنل کاربری خود مشاهده نمایند
اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
داخلی ۶۶۳

شناسه خدمات اداره کل استاندارد هرمزگان

 
شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
۱۰۰۳۱۴۵۵۰۰۰ تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی
۱۰۰۳۱۴۵۵۱۰۰ تدوین استانداردهای ملی
۱۰۰۱۱۴۵۵۱۰۱ مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی (CODEX,IEC,ISO,OIML)
۱۳۰۱۱۴۵۶۰۰۰ تایید صلاحیت شرکتها و کارشناسان استاندارد
۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۰ تائید صلاحیت آزمایشگاههای همکار استاندارد
۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۱ تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی استاندارد
۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۲ تائید صلاحیت شرکتهای گواهی دهنده استاندارد
۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۳ تائید صلاحیت شرکتهای آموزشی همکار در حوزه استاندارد
۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۴ تائید صلاحیت کارشناسان استاندارد
۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۵ تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی
۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۶ تایید صلاحیت شرکتهای ارائه کننده سیستمهای مدیریت زیست محیطی
۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۷ تایید صلاحیت شرکتهای ارائه کننده سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی (HAASP)
۱۳۰۱۱۴۵۶۱۰۸ تایید صلاحیت شرکتهای ارائه کننده سیستمهای مدیریت انرژی
۱۰۰۳۱۴۵۷۰۰۰ نظارت بر کیفیت ارائه خدمت و تولید کالا
۱۰۰۳۱۴۵۷۱۰۰ صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
۱۰۰۳۱۴۵۷۱۰۲ تعلیق پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
۱۰۰۳۱۴۵۷۱۰۳ نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل
۱۰۰۳۱۴۵۷۱۰۴ نظارت بر ایمنی آسانسور
۱۰۰۳۱۴۵۷۱۰۵ نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهر بازی ها
۱۰۰۳۱۴۵۷۱۰۶ نظارت بر کیفیت دیگ های بخار
۱۰۰۳۱۴۵۷۱۰۷ نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعی CNG
۱۰۰۳۱۴۵۷۱۰۸ نظارت بر کیفیت خدمات واحدهای انرژی
۱۰۰۳۱۴۵۷۱۰۹ نظارت بر کیفیت خدمات سردخانه
۱۰۰۳۱۴۵۷۱۱۰ نظارت بر کیفیت خودرو و نیرومحرکه
۱۰۰۳۱۴۵۷۱۱۱ صدور گواهینامه های اظهاریه انطباق با استاندارد
۱۰۰۳۱۴۵۷۱۱۲ صدور پروانه های کاربرد نشان حلال
۱۳۰۱۱۴۵۸۰۰۰ ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
۱۳۰۱۱۴۵۸۱۰۰ صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری ( ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی )
۱۳۰۱۱۴۵۸۱۰۱ تعیین ماهیت کالاهای وارده / صادره اظهار شده ( ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده / صادره )
۱۳۰۳۱۴۵۸۱۰۲ صدور کد استاندارد فرآورده های نفتی
۱۳۰۱۱۴۵۸۱۰۳ صدور تاییدیه های نوعی استاندارد (خودرو، موتورسیکلت، تراکتور، باتری، لاستیک و تبلت وارداتی )
۱۳۰۱۱۴۵۸۱۰۴ صدور گواهی ثبت کالا ، برند و صادر کننده برتر
۱۰۰۳۱۴۵۹۰۰۰ ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی
۱۰۰۳۱۴۵۹۱۰۰ نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین ( باسکول همکف جاده ای )
۱۰۰۳۱۴۵۹۱۰۱ علامت گذاری وسایل توزین و سنجش
۱۰۰۳۱۴۵۹۱۰۲ ارائه گواهی اندازه شناسی نازل های جایگاه های عرضه سوخت مایع
۱۰۰۳۱۴۵۹۱۰۳ نظارت بر سایر وسایل توزین و سنجش ( سبک )
۱۰۰۳۱۴۵۹۱۰۴ صدور گواهینامه کالیبراسیون
۱۰۰۳۱۴۵۹۱۰۵ نظارت بر تصویب نمونه نوعی باسکول
۱۰۰۳۱۹۴۰۰۰۰ ترویج و فرهنگ سازی استاندارد     
۱۸۰۵۱۹۴۱۰۰۰ آموزش استاندارد سازی
۱۸۰۵۱۹۴۱۱۰۰ آموزش استاندارد سازی برون سازمانی
۱۸۰۵۱۹۴۱۱۰۱ آموزش کارشناسان استاندارد
۱۸۰۵۱۹۴۱۱۰۲ آموزش مسئولین کنترل کیفیت
جدول معرفی نمادها
نماد معرفی نماد
نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می‌شود.
نماد ارائه خدمت تحت برنامه های کاربردی تلفن همراه؛ با کلیک روی این نماد شهروند فایل نصب برنامه کاربردی را دریافت می‌کند.
نماد ارائه خدمت با پست الکترونیک؛ با کلیک روی این نماد شهروند آدرس پست الکترونیک مربوط به خدمت را مشاهده می‌کند.
نماد ارائه خدمت در بستر تلفن گویا یا مرکز تماس؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره مرکز تماس یا تلفن گویا نمایش داده شود.
نماد ارائه خدمت در بستر سامانه پیامکی؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره سامانه پیامکی نمایش داده شود.
نماد ارائه خدمت در دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پستی؛ در صورت کلیک شهروند روی این نماد آدرس تمامی دفاتر ارائه کننده خدمت در صفحه‌ای جدید نمایش داده شود.
نماد تفاهم نامه سطح خدمت؛ در صورت کلیک شهروند روی این نماد تفاهم نامه سطح خدمت آن شاخص دانلود می شود.