نظر به تکریم ارباب رجوع اداره کل استاندارد استان هرمزگان و ارائه خدمات بصورت الکترونیک ، از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ امکان ثبت نام در سامانه ارجاع به نشانی www.stdh.ir فراهم شده است . لذا پس از ثبت نام با مراجعه حضوری به حراست اداره کل استاندارد جهت احراز هویت و تایید کاربری ، می توانید از طریق آدرس فوق نسبت به ثبت فرم ( تعیین ماهیت ) و ارجاع به شرکت بازرسی و نمونه برداری اقدام نمایید . لازم به ذکر است مسئولیت ثبت نام به عهده ارباب رجوع می باشد و در صورت مغایرت اطلاعات با اظهارنامه ، فرم ارجاع باطل  می گردد.همچنین از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۱امکان ارجاع نمونه های مشمول استاندارد اجباری هم نیز در این سامانه فراهم خواهد شد.