صدور،تمدید،تعلیق وابطال پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالای تولید داخل مشمول استاندارد

فرایند تدوین

فلوچارت تدوین بین الملل

بازرسی و ارائه تاییدیه به آسانسورهای منصوبه در اماکن (مسکونی اداری تفریحی و …)توسط شرکت بازرسی دارای تایید صلاحیت

تایید صلاحیت کارشناسان

تایید صلاحیت مرکز آموزشی همکار

رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و گزارش های مردمی