به استحضار کلیه مراجعه کنندگان به این اداره کل می رساند بر اساس نامه معاون محترم حقوقی دولت به شماره ۴۶۵۵۹/۱۰۶۷۷۷ ، از تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۴ فعالیت های این اداره کل مشمول دریافت مالیات بر ارزش افزوده نمی گردد و مبلغی از این بابت از مراجعان کسر نمی گردد. شایان ذکر است این مطلب مشمول آزمایشگا های همکار و شرکت های بازرسی و دیگر دستگاه های مرتبط با این اداره کل نمی باشد.

به استحضار کلیه مراجعه کنندگان به این اداره کل می رساند بر اساس نامه معاون محترم حقوقی دولت به شماره ۴۶۵۵۹/۱۰۶۷۷۷ ، از تاریخ ۵/۱۰/۱۳۹۴ فعالیت های این اداره کل مشمول دریافت مالیات بر ارزش افزوده نمی گردد و مبلغی از این بابت از مراجعان کسر نمی گردد. شایان ذکر است این مطلب مشمول آزمایشگا های همکار و شرکت های بازرسی و دیگر دستگاه های مرتبط با این اداره کل نمی باشد.