فهرست کالا های مشمول استاندارد اجباری مصالح ساختمانی
واحدهای دارای نشان استاندارد ساختمانی و معدنی اسفند ماه ۱۳۹۸
فهرست آزمایشگاه های بتن (تاریخ بروز رسانی ۱۳۹۹/۰۱/۱۹)

ردیفنام واحدوضعیت واحدشهرنشانیصنعتنام فرآوردهویژگی متمایزوضعیت پروانهتاریخ اعتبارتلفن
سنگدانه بتن
۱سنگ شکن بارز جنوبفعالبستکبستک - روستای هرنگساختمانی و معدنیسنگدانه مورد مصرف در بتنسنگدانه درشت معتبر ۱۴۰۰۰۱۰۵۰۹۱۷۱۹۹۲۳۶۶ 
سنگدانه ریز
۲واحد تولیدی شن و ماسه احمد کشاورزفعالبستکبستک - روستای کوهیج ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۴۰۰۰۲۰۹۰۹۱۷۷۶۴۰۰۴۰
سنگدانه ریز 
۳واحد تولیدی شن و ماسه عبدالله احمدیفعالبستکبستک - روستای کوهیج ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۸۱۲۰۴۰۹۱۷۹۶۲۰۲۹۲ 
سنگدانه ریز 
۴واحد تولیدی شن و ماسه محمد صدیق پوریوسففعالبستکبستک - روستای جناح ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۹۱۲۲۰۰۹۱۷۳۶۴۰۴۴۱ 
سنگدانه ریز 
۵واحد تولیدی شن و ماسه محمد نور اسماعیلیفعالبستکبستک - روستای هرنگساختمانی و معدنیسنگدانه مورد مصرف در بتنسنگدانه درشت معتبر ۱۴۰۰۰۱۰۵۰۹۱۷۱۹۹۲۳۶۶ 
سنگدانه ریز
۶شرکت عمران سازه کاشیگریفعالبندر خمیربندرخمیر - جاده بستک - کیلومتر ۳ جاده روئیدر ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۸۰۹۱۳۹۱۷۳۶۹۵۰۵۳ 
سنگدانه ریز 
۷معدن مخلوط کوهی چاهروفعالبندر خمیرکهورستان- بعد از روستای چاهروساختمانی و معدنیسنگدانه مورد مصرف در بتنسنگدانه درشت معتبر ۱۴۰۱۰۱۲۱۹۱۷۳۶۹۹۵۲۱
سنگدانه ریز
۸واحد تولیدی شن و ماسه محمد ملاحیفعالبندر خمیربندرعباس - جاده بندر خمیر - قبل از بندر پل - روستای گری شیخ ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۴۰۰۱۱۰۲۹۱۷۳۶۱۲۷۶۴ 
سنگدانه ریز 
۹طلایی یاران تنگ دالانفعالبندر خمیرکهورستان-بعد از پاسگاه گلان-روستای تنگ دالان ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۴۰۱۱۲۱۹۰۹۱۷۱۶۰۱۱۰۶ 
۱۰جواد فتح آبادیفعالبندرعباسمحور بندرعباس-میناب-بخش تخت-روستای زمین سنگ ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۹۰۲۲۰۰۹۱۷۱۶۰۱۱۰۶ 
۱۱سید ابوجهاد حسینی سیاهوئیفعالبندرعباسبندرعباس - بخش مرکزی - روستای سیاهو ساختمانی و معدنیسنگدانه مورد مصرف در بتنسنگدانه ریزمعتبر ۱۴۰۱۰۷۲۲
۱۲شرکت زرین شن هرمزگانفعالبندرعباسبندرعباس - جاده سیرجان - کیلومتر ۳ جاده خورگو ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۴۰۱۰۱۱۴۰۹۱۷۱۶۳۰۹۵۷ 
سنگدانه ریز ۱۳۹۹۱۰۳۰
۱۳شرکت سرریگ بندرفعالبندرعباسبندرعباس- جاده سیرجان - منطقه دزکساختمانی و معدنیسنگدانه مورد مصرف در بتنسنگدانه درشت معتبر ۱۴۰۰۱۱۲۵۹۱۷۳۰۲۰۲۵۶
سنگدانه ریز
۱۴شرکت شن وماسه بنیاد بتن هرمزگانفعالبندرعباسبندرعباس - جاده سیرجان - منطقه دزکساختمانی و معدنیسنگدانه مورد مصرف در بتنسنگدانه درشت معتبر ۱۴۰۰۰۵۱۱۹۱۷۱۵۹۸۳۳۲
سنگدانه ریز
۱۵شرکت ماسه طلایی جاماشفعالبندرعباسبندرعباس - جاده میناب - رودخانه جاماش ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۴۰۰۰۵۳۱۰۹۱۷۴۹۸۶۷۲۷ 
سنگدانه ریز دارای مجوز 
۱۶شهرام خوشحال جهرمیفعالبندرعباسبندرعباس - جاده میناب - روستای تخت - دوراهی زیارت مسجد سلیمان ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۴۰۱۰۲۰۹۹۱۷۱۶۳۱۷۱۲ 
سنگدانه ریز دارای مجوز ۱۴۰۱۰۲۰۹
۱۷واحد تولیدی شن و ماسه پاتل ایسینفعالبندرعباسبندرعباس - روستای ایسینساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۴۰۰۰۱۰۸۰۹۰۱۷۱۵۸۲۷۲ 
سنگدانه ریز 
۱۸واحد تولیدی شن و ماسه جاسم فاصله جهرمیفعالبندرعباسبندرعباس - ایسین - جنب شهرک صنعتیساختمانی و معدنیسنگدانه مورد مصرف در بتنسنگدانه درشت معتبر ۱۴۰۰۰۷۱۶۹۱۷۷۶۳۳۶۲۰
۱۹واحد تولیدی شن و ماسه مظفر آریانژادفعالبندرعباسبندرعباس - جاده سیرجان - منطقه دزک ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۴۰۱۰۱۲۷۰۹۱۷۱۶۱۳۱۱۶ 
سنگدانه درشت 
۲۰شرکت پیمان دژگانفعالبندرلنگهبندرلنگه - جاده بندر خمیر - روستای دژگان ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۴۰۰۱۲۰۶۰۹۱۷۱۶۱۰۵۰۷ 
سنگدانه ریز 
۲۱شرکت کیمیا شن گارستانهفعالبندرلنگهبندرلنگه- جاده پارسیان - روستای گارستانه ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۴۰۰۰۲۱۶۰۹۱۷۱۶۲۱۱۷۰ 
۲۲سلمان سلطانی زادهفعالپارسیانپارسیان-کیلومتر ۱۶ عسلویه -روستای عمانی ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۹۱۱۰۹۰۹۱۷۳۶۴۲۰۷۶ 
سنگدانه درشت ۱۳۹۹۰۹۲۰
۲۳سنگ شکن طاطی بوچیرفعالپارسیانپارسیان - روستای بوچیرساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۹۰۸۱۶۰۹۱۷۷۶۳۴۱۱۲ 
سنگدانه درشت 
۲۴شرکت پی جوپارسیان بندرفعالپارسیانپارسیان-کیلومتر ۳ بندر لنگه ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۸۱۲۰۲۰۹۱۷۷۱۳۰۰۲۶ 
سنگدانه درشت ۱۳۹۹۰۹۱۹
۲۵شرکت تعاونی گاوبندیفعالپارسیانپارسیان - کیلومتر ۸ جاده بندر لنگه ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۹۰۶۰۷۹۱۷۳۶۴۲۰۹۵ 
سنگدانه درشت دارای مجوز 
۲۶شرکت سیمای مسیل بندرفعالپارسیانپارسیان - روستای چک چک شمالی ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۹۱۱۳۰۹۱۷۹۶۴۵۴۷۲ 
سنگدانه درشت 
۲۷شرکت کوهیار بندرفعالپارسیانپارسیان - کیلومتر ۵ جاده عسلویه ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۴۰۰۰۵۰۲۹۱۳۳۱۴۶۶۶۱
سنگدانه ریز 
۲۸عبدالرحمن ابراهیمیفعالپارسیانپارسیان-کیلومتر ۱۶ عسلویه -روستای برکه دوکاء-جنب کارگاه حرا ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۹۱۰۳۰۰۹۱۷۳۶۴۲۲۰۸ 
سنگدانه درشت دارای مجوز 
۲۹مخلوط کوهی پیشابفعالپارسیانپارسیان - کیلومتر ۸ جاده بندر لنگه ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۹۱۱۰۹۰۹۱۷۳۶۴۲۳۲۸ 
سنگدانه درشت 
۳۰هوشنگ خواجهفعالپارسیانهرمزگان پارسیان بالاتر از دانشگاه علمی کاربردی ساختمانی و معدنیسنگدانه مورد مصرف در بتنسنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۹۰۹۱۸۰۹۱۷۳۶۴۰۹۶۲ 
سنگدانه ریز
۳۱هوشنگ هاشمی جوکارفعالحاجی آبادشهرستان حاجی آباد کیلومت ۱۰ جاده سیرجانساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۸۱۱۰۶۰۹۱۲۳۴۷۳۱۶۲ 
سنگدانه درشت 
۳۲حسن پور طرقفعالرودان ( دهبارز)رودان - روستای فاریابساختمانی و معدنیسنگدانه مورد مصرف در بتنسنگدانه ریزمعتبر ۱۳۹۹۱۱۱۴۰۹۱۷۷۶۷۶۱۵۷ 
۳۳شرکت ابرراه بندرفعالرودان ( دهبارز)رودان - ۳۰۰ متر قبل از ایست بازرسیساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۹۱۱۰۹۰۹۱۷۱۶۵۱۰۶۰ 
سنگدانه درشت 
۳۴شرکت پل پی ساحلفعالرودان ( دهبارز)رودان پل آب نماساختمانی و معدنیسنگدانه مورد مصرف در بتنسنگدانه درشت معتبر ۱۴۰۰۱۰۲۲ 
۳۵شرکت شن و ماسه معزآباد رودان نویدفعالرودان ( دهبارز)رودان - جاده فاریاب - روستای معز آباد ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۸۰۲۱۴۰۹۱۷۳۶۶۱۲۵۵ 
سنگدانه ریز 
۳۶شرکت ماسه گستر مینابفعالرودان ( دهبارز)جاده میناب - دوراهی میناب رودان - کیلومتر ۲ جاده رودان ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۴۰۰۰۱۰۵۰۹۱۷۹۹۱۶۷۷۸ 
سنگدانه ریز 
۳۷شرکت بیابان گستر جنوبفعالسیریکمیناب - جاده بندر جاسک - سیریکساختمانی و معدنیسنگدانه مورد مصرف در بتنسنگدانه درشت معتبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۱۹۱۷۷۶۵۱۴۴۳
۳۸واحد تولیدی شن و ماسه ابراهیم پادگانهفعالسیریکمیناب - جاده بندر جاسک - سیریک - قبل از پل رودخانه گز ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۴۰۰۰۲۱۳۰۹۱۷۳۶۶۱۱۷۲ 
۳۹ابوالقاسم شهریاریفعالمینابمیناب-روستای کریان-تقاطع جاده سد-روبروی مرغداری ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۸۱۱۰۶۰۹۱۷۳۶۵۰۱۱۶ 
سنگدانه درشت 
۴۰شرکت جواهر شن بلیلیفعالمینابمیناب - روستای بلیلی - جنب مسجد حضرت ابوالفضل ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۴۰۱۰۲۱۳۰۹۱۷۱۶۵۱۰۷۳ 
سنگدانه ریز 
۴۱شرکت میناب ساروجفعالمینابمیناب - کیلومتر ۲۵ جاده بندرعباس ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۸۱۱۲۵ ۰۷۶۱-۳۳۵۳۲۰۵ 
۴۲شرکت میناب شنفعالمینابمیناب - کیلومتر ۱ جاده نصیراییساختمانی و معدنیسنگدانه مورد مصرف در بتنسنگدانه ریزمعتبر ۱۴۰۰۰۶۰۴۹۱۱۷۶۱۲۲۶۱
۴۳شن و ماسه حسن جعفریفعالمینابمیناب-روستای کریان-جنب شرکت تعاونی ساختمانی و معدنی‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۴۰۰۱۲۱۲۰۹۱۷۱۶۵۱۵۱۹ 
بتن آماده
۴۴جمیل پیلتنفعالبستکبستک - شهر جناح - رو به روی پارک بوستان  ساختمانی و معدنیبتن آمادهبا رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۴۰۱۰۱۱۹۰۹۱۷۳۶۴۱۰۶۸
۴۵عبدالکریم احمدیفعالبستکبستکساختمانی و معدنی‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۴۰۰۰۱۰۸ ۰۹۱۷۹۶۲۰۲۹۲ 
۴۶بتن اندیشه آیندهفعالبندرعباسبندرعباس-جاده کشتی سازی-شهرک صنعتی شماره ۳ ساختمانی و معدنی‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۳۹۹۰۲۲۰۰۹۱۷۳۶۰۶۷۲۷ 
با رده مقاومتی C30 و پایین تر 
۴۷پارس ژالان جنوبفعالبندرعباسبندرعباس-جاده کشتی سازی-شهرک صنعتی شماره ۳ ساختمانی و معدنی‌بتن آماده با رده مقاومتی C30 و پایین تر معتبر ۱۴۰۱۱۱۰۱۰۹۱۲۲۸۰۰۸۷۵
۴۸شرکت آبا بتن ساحلفعالبندرعباسبندرعباس - جاده سیرجان - شهرک صنعتی شماره دوساختمانی و معدنی‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۴۰۰۱۲۰۴۰۹۱۷۳۶۱۹۱۰۱ 
با رده مقاومتی C30 و پایین تر 
۴۹شرکت بندرعباس بتن ایرانیانفعالبندرعباسبندرعباس - کیلومتر ۱ جاده میناب ساختمانی و معدنی‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۶۰۹۱۷۱۶۱۲۲۶۱ 
با رده مقاومتی C30 و پایین تر 
با رده مقاومتی C40 و پایین تر 
۵۰شرکت دلاوران دریای جنوبفعالبندرعباسبندرعباس - بلوار راه آهن - شهرک پیامبر اعظم ساختمانی و معدنی‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۳۹۷۰۹۱۱ ۰۹۱۱۹۸۹۶۹۲۶ 
۵۱شرکت عمران خلیج فارسفعالبندرعباسبندرعباس - کیلومتر ۱ جاده میناب ساختمانی و معدنی‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۴۰۰۰۸۰۲۰۹۱۷۷۶۱۷۶۸۶ 
با رده مقاومتی C30 و پایین تر 
۵۲شرکت گارامونفعالبندرعباسبندرعباس - کیلومتر ۱ جاده میناب ساختمانی و معدنی‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۷۰۹۱۷۳۶۱۳۵۰۰ 
با رده مقاومتی C30 و پایین تر 
۵۳شرکت همگام بتن جنوبفعالبندرعباسبندرعباس - جاده اسکله شهید رجایی ساختمانی و معدنی‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۳۹۹۰۱۲۳۰۹۱۷۷۶۱۵۵۴۰ 
با رده مقاومتی C30 و پایین تر ۱۳۹۹۱۱۰۹
۵۴بتن آماده محسن نیک لقافعالبندرلنگهبندرلنگه - شهرک صنعتیساختمانی و معدنی‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۴۰۰۰۶۲۵۰۹۱۷۳۶۲۱۹۷۹
۵۵طیب سیه چردهفعالبندرلنگهبندرکنگ-انتهای خیابان آیت اله خامنه ای-روبروی ایستگاه خمیر ساختمانی و معدنی‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۴۰۱۰۷۲۲ ۰۹۱۷۱۶۲۱۲۵۴ 
۵۶شرکت میثاق یاران گاوبندیفعالپارسیانپارسیان - شهرک صنعتی ساختمانی و معدنی‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۳۹۹۱۲۲۶ ۰۹۱۷۳۶۲۹۱۸۵ 
۵۷بازرگانی دهقان کیشفعالجزیره کیشکیش - بعد از شهرک کارگاهیساختمانی و معدنی‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۳۹۸۰۵۲۰ ۰۷۶۴۴۴۵۰۶۶۰
با رده مقاومتی C30 و پایین تر 
با رده مقاومتی C40 و پایین تر ۱۳۹۹۰۵۳۱
۵۸شرکت آریا بتن کیشفعالجزیره کیشکیش - روبروی شهرک صنعتی شماره ۴ ساختمانی و معدنی‌بتن آماده با رده مقاومتی C30 و پایین تر معتبر ۱۴۰۱۰۵۲۰۹۳۴۷۶۹۲۷۶۶ 
با رده مقاومتی C40 و پایین تر 
۵۹شرکت دیپلمات کیشفعالجزیره کیشکیش-روبروی شهرک کارگاهی- مجتمع بتن ها- دیپلمات بتن ساختمانی و معدنی‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۳۹۸۰۸۱۷ ۰۹۱۲۱۳۴۴۳۶۴
با رده مقاومتی C30 و پایین تر 
با رده مقاومتی C35 و پایین تر 
با رده مقاومتی C40 و پایین تر 
۶۰شرکت کانفت بتن جنوبفعالجزیره کیشکیش - خیابان رئیسعلی دلواری - قطعه C05 ساختمانی و معدنی‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۴۰۱۰۵۲۰۰۹۳۴۷۶۹۹۰۶۰ 
با رده مقاومتی C30 و پایین تر 
۶۱شرکت کیش بتن جنوبفعالجزیره کیشکیش - فاز ۳ صنعتی - قطعه شماره ۱۷ - ۱۸ -۲۳ ساختمانی و معدنی‌بتن آماده با رده مقاومتی C20 و پایین تر معتبر ۱۴۰۰۰۶۲۳۰۹۳۴۷۶۹۷۹۸۴ 
با رده مقاومتی C25 و پایین تر 
با رده مقاومتی C30 و پایین تر 
با رده مقاومتی C40 و پایین تر 
۶۲شرکت توس پارت بتنفعالقشمقشم - شهرک صنعتی طولا ساختمانی و معدنی‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۳۹۷۰۵۱۴ ۰۹۱۷۱۶۱۴۹۱۲ 
قیر
۶۳شرکت نفت پاسارگادفعالبندرعباسبندرعباس - جاده اسکله شهید رجایی - جنب شرکت پالایش نفت بندرعباس ساختمانی و معدنیقیرقیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۵۰-۴۰ دارای مجوز ۱۴۰۱-۰۸-۲۹۰۹۱۲۴۲۴۴۶۳۳ 
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۷۰-۶۰ معتبر 
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۱۰۰-۸۵ دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع ۱ بر اساس گرانروی AC-30 معتبر 
قیر راهسازی نوع ۱ بر اساس گرانروی AC-40 دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع ۱ بر اساس عملکرد-PG 64(-16) معتبر 
قیر راهسازی نوع ۱ بر اساس عملکرد-PG 70(-10) دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع ۱ بر اساس گرانروی AC-10 دارای مجوز 
۶۴شرکت فراشیمی روزفعالبندرعباسبندرعباس - بندر شهید رجایی - منطقه ویژه خلیج فارس ساختمانی و معدنی‌قیر قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۷۰-۶۰ معتبر ۱۴۰۱-۰۸-۱۱۰۹۱۲۱۳۹۴۵۱۳ 
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۵۰-۴۰ دارای مجوز 
۶۵شرکت قیر هرمز پارسفعالبندرعباسبندرعباس-جاده اسکله شهید رجایی-منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس-شرکت قیر هرمز پارس ساختمانی و معدنیقیرقیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۷۰-۶۰ معتبر ۱۴۰۱-۰۸-۲۹۰۷۶۳۴۵۲۴۶۶۳
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۵۰-۴۰ دارای مجوز 
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۱۰۰-۸۵ دارای مجوز 
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۳۰۰-۲۰۰ معتبر ۱۴۰۱-۰۹-۰۹
قیر راهسازی نوع ۱ بر اساس گرانروی AC-40 معتبر 
قیر راهسازی نوع ۱ بر اساس گرانروی AC-20 دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع ۱ بر اساس گرانروی AC-30 دارای مجوز 
۶۶شرکت معماران تجارت آفتابفعالبندرعباسبندرعباس - شهرک صنعتی خلیج فارس ساختمانی و معدنیقیرقیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۵۰-۴۰ دارای مجوز ۱۴۰۱-۰۹-۰۹۰۹۱۲۴۳۲۷۹۶۹ 
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۷۰-۶۰ معتبر 
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۱۰۰-۸۵ دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع ۱ بر اساس گرانروی AC-10 دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع ۱ بر اساس گرانروی AC-20 دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع ۱ بر اساس گرانروی AC-30 معتبر 
قیر راهسازی نوع ۱ بر اساس گرانروی AC-40 دارای مجوز 
۶۷شرکت توسعه نفت هرمزانفعالبندرعباسبندرعباس - جنب شرکت پالایش نفت بندرعباس ساختمانی و معدنی‌قیر قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۵۰-۴۰ معتبر ۱۴۰۱-۰۹-۰۹۰۹۱۳۴۱۰۴۶۸۹ 
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۷۰-۶۰ دارای مجوز 
۶۸صنعت قیر پارسیان انرژیفعالبندرعباساستان هرمزگان-بندرعباس-کیلومتر ۳۵ جاده سیرجان-بعد از اسکله کشتی سازی-شهرک صنعتی خلیج فارس ساختمانی و معدنی‌قیر قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۱۰۰-۸۵ معتبر ۱۴۰۱/۰۵/۱۲۷۶۳۳۳۵۰۶۸۰
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۷۰-۶۰ دارای مجوز ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۶۹آترا کران انرژیفعالبندرعباسبندرعباس کیلومتر ۳۵ جاده بندرعباس خمیر بالاتر از کشتی سازی شهرک صنعتی خلیج فارس  ساختمانی و معدنیقیرقیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۷۰-۶۰ معتبر ۱۴۰۱-۰۸-۱۱۰۲۱۲۲۶۵۴۴۸۰ 
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۵۰-۴۰ دارای مجوز 
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۱۰۰-۸۵ دارای مجوز 
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۳۰۰-۲۰۰ دارای مجوز 
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۱۵۰-۱۲۰ دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع ۱ بر اساس گرانروی AC-10 دارای مجوز ۱۴۰۱-۰۸-۲۹
قیر راهسازی نوع ۱ بر اساس گرانروی AC-20 دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع ۱ بر اساس گرانروی AC-30 معتبر 
قیر راهسازی نوع ۱ بر اساس گرانروی AC-40 دارای مجوز 
۷۰ریونیز پالایش آرتانفعالبندرعباسبندرعباس جاده بندر خمیر شهرک صنعتی خلیج فارس ساختمانی و معدنیقیرقیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۵۰-۴۰ دارای مجوز ۱۴۰۱/۰۷/۱۵۰۹۱۲۰۲۳۲۱۰۶ 
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۷۰-۶۰ معتبر 
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۱۰۰-۸۵ دارای مجوز 
۷۱پالایش قیر کسریفعالبندرعباسبندرعباس شهرک صنعتی خلیج فارس ساختمانی و معدنیقیرقیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۱۰۰-۸۵ دارای مجوز ۱۴۰۱-۰۸-۱۱۰۲۱۸۸۸۷۶۲۶۸ 
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۵۰-۴۰ دارای مجوز 
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۷۰-۶۰ معتبر 
قیر راهسازی نوع ۲ بر اساس گرانروی AC-30 معتبر 
قیر راهسازی نوع ۲ بر اساس گرانروی AC-10 دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع ۲ بر اساس گرانروی AC-20 دارای مجوز 
۷۲پترو پاسارگاد هرمزگانفعالبندرعباساستان هرمزگان -بندرعباس شهرک صنعتی خلیج فارس -بعد از میدان جنب کارخانه قیر هرمزگان ساختمانی و معدنیقیرقیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۷۰-۶۰ معتبر ۱۴۰۱-۰۹-۱۶۰۹۱۲۰۸۹۲۵۰۴ 
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۵۰-۴۰ دارای مجوز 
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۱۰۰-۸۵ 
۷۳نوآوران قیر جنوبفعالبندرعباسبندرعباس- شهرک صنعتی خلیج فارس ساختمانی و معدنیقیرقیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۷۰-۶۰ معتبر ۱۴۰۱-۰۹-۰۹۰۹۱۹۴۳۷۱۴۲۶ 
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۵۰-۴۰ دارای مجوز 
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۱۰۰-۸۵ دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع ۲ بر اساس گرانروی AC-30 معتبر ۱۴۰۱-۰۸-۱۱
۷۴شرکت نفت و گاز سیه فامفعالبندرعباسبندرعباس-ضلع شمالی پالایشگاه بندرعباس ساختمانی و معدنیقیرقیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۵۰-۴۰ دارای مجوز ۱۴۰۱-۰۸-۱۱۰۹۱۲۸۳۸۰۲۲۴
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۷۰-۶۰ معتبر 
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۱۰۰-۸۵ دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع ۱ بر اساس گرانروی AC-10 دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع ۱ بر اساس گرانروی AC-20 دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع ۱ بر اساس گرانروی AC-30 معتبر 
قیر راهسازی نوع ۱ بر اساس گرانروی AC-40 دارای مجوز 
۷۵شرکت انرژی تجارت سامفعالبندرعباسبندرعباس - جاده بندرخمیر - بعد از کشتی سازی - ابتدای شهرک صنعتی خلیج فارس ساختمانی و معدنیقیرقیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۷۰-۶۰ معتبر ۱۴۰۱-۱۰-۲۱۰۹۱۷۳۶۱۷۲۶۲
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۱۰۰-۸۵ دارای مجوز 
۷۶شرکت بناگستر کرانهفعالبندرعباسبندرعباس-بندرشهیدرجایی-منطقه ویژه اقتصادی - بندر خلیج فارس - جنب آب شیرین کن ساختمانی و معدنیقیرقیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۷۰-۶۰ معتبر ۱۴۰۱-۰۷-۲۱۰۹۱۷۱۶۱۴۷۸۶
قیر راهسازی نوع ۲ بر اساس گرانروی AC-40 دارای مجوز 
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۱۰۰-۸۵ دارای مجوز 
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۵۰-۴۰ دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع ۲ بر اساس گرانروی AC-30 معتبر ۱۴۰۱-۰۷-۲۱
۷۷شرکت همیار جی یزدفعالبندرعباسبندرعباس - کیلومتر ۳۵ جاده بندرخمیر - شهرک صنعتی خلیج فارس ساختمانی و معدنیقیرقیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۵۰-۴۰ دارای مجوز ۱۴۰۱۱۱۰۲۰۹۱۷۷۶۱۴۸۱۹
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۷۰-۶۰ معتبر 
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۱۰۰-۸۵ دارای مجوز 
قیر راهسازی نوع ۱ بر اساس گرانروی AC-30 معتبر ۱۴۰۱۱۲۱۹
۷۸پترو صنعت هرمزانفعالبندرعباسبندرعباس-ضلع شمال غربی پالایشگاه بندرعباس ساختمانی و معدنیقیرقیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۵۰-۴۰ دارای مجوز ۱۴۰۱۱۲۱۹۰۹۱۲۱۱۷۱۱۱۹
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۷۰-۶۰ معتبر 
قیر خالص نوع ۱ بر اساس درجه نفوذ ۱۰۰-۸۵ دارای مجوز 
سیمان
۷۹سیمان هرمزگانفعالبندر خمیربندخمیر - کیلومتر ۴ جاده بندر لنگهساختمانی و معدنی‌سیمان پرتلند  تیپ ۲ معتبر ۱۴۰۰۰۵۲۱۰۹۱۲۰۳۷۳۳۳۴ 
تیپ ۴۲۵-۱ ۱۴۰۰۰۵۲۱
‌سیمان پرتلند پوزولانی پرتلند پوزولانی (پ-پ) ۱۴۰۰۰۴۰۸
۸۰شرکت سیمان قشمفعالقشمقشم - درگهان - کیلومتر ۷ جاده رمکان ساختمانی و معدنی‌سیمان پرتلند  تیپ ۲ معتبر ۱۴۰۰۰۲۰۱۰۹۱۷۷۶۲۰۷۵۳ 
تیپ ۵ ۱۴۰۰۰۲۰۱
‌سیمان پرتلند پوزولانی پرتلند پوزولانی (پ-پ) ۱۳۹۹۱۲۲۶
‌سیمان پرتلند  تیپ ۴۲۵-۱ ۱۴۰۰۰۲۰۱
آجر و پنل های رسی
۸۱واحد تولیدی آجر محسن آزاد مهرفعالسیریکمیناب - کیلومتر ۲۵ جاده بندر جاسک ساختمانی و معدنی‌آجر رسی توکار باربر سوراخ دار معتبر ۱۳۹۸۰۲۲۱ ۹۱۷۹۶۶۰۵۳۸ 
گچ و صفحات روکشدارگچی
۸۲شرکت توسعه معادن جناحفعالبستکبستک - بخش جناح - کیلومتر ۱۰ جاده جناح به روستای پای تاوه ساختمانی و معدنیگچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده  گچ ساختمانی معتبر ۱۴۰۱۰۲۲۲۹۱۷۱۹۹۲۲۹۱ 
۸۳شرکت گچ صدف هرنگفعالبستکبستک - دهستان هرنگ ساختمانی و معدنیگچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده  گچ ساختمانی معتبر ۱۴۰۰۱۱۱۲۹۱۷۱۶۱۲۳۲۷ 
‌صفحات گچی روکش دار گچی صفحات روکشدار گچی ۱۴۰۰۰۵۱۵
۸۴شرکت مهران منظر هرنگفعالبستکبستک - بخش جناح - روستای هرنگ ساختمانی و معدنیگچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده  گچ ساختمانی معتبر ۱۳۹۸۱۱۲۵۹۱۷۱۶۲۱۲۶۸ 
۸۵شرکت مروارید بندر پلفعالبندر خمیربندرعباس -کیلومتر ۴۰ جاده بندر خمیر  ساختمانی و معدنیگچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده  گچ ساختمانی معتبر ۱۴۰۰۱۰۰۷۹۱۷۳۶۱۲۷۶۴ 
خرپای فلزی -تیرچه -جدول بتنی
۸۶شرکت هرمز بتنفعالبندرعباسبندرعباس - جاده سیرجان - روبروی شهرک صنعتی شماره یک ساختمانی و معدنی‌جدول بتنی پیش ساخته جداول پیش ساخته بتنی معتبر ۱۴۰۰۰۷۲۲۰۹۳۸۰۴۲۶۶۵۲ 
۸۷شرکت کیش بتن جنوبفعالجزیره کیشکیش - فاز ۳ صنعتی - قطعه شماره ۱۷ - ۱۸ -۲۳   ساختمانی و معدنیبلوک کف پوش بتنی رده B بلوک کف پوش بتنی معتبر ۱۴۰۰۱۲۱۲۰۹۳۴۷۶۹۷۹۸۴ 
جدول بتنی پیش ساخته رده Aجداول پیش ساخته بتنی
‌بلوک سیمانی سبک غیر باربر بلوک سیمانی
۸۸واحد تولیدی مصطفی پورکاشی زادهفعالمینابمیناب - کیلومتر ۱۰ جاده بندرعباس ساختمانی و معدنیخرپای تیرچه و تیرچه مورد مصرف در سقف‏های تیرچه بلوک خرپای تیرچه معتبر ۱۴۰۰۰۹۱۱۹۳۶۲۴۰۲۵۲۵ 
بلوکها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده 
۸۹شرکت آریافوم خلیج فارسفعالبندرعباسبندرعباس - جاده سیرجان - شهرک صنعتی شماره یک ساختمانی و معدنی‌بلوکها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده بلوک سقفی پلی استایرنمعتبر ۱۴۰۰۰۹۱۸۰۹۱۷۱۶۱۶۴۱۸ 
۹۰مهرنوش پیشدادفرفعالبندرعباسبندرعباس - چهچکور - رو به روی تالار آبشارساختمانی و معدنی‌بلوکها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده نوع SD بلوک سقفی پلی استایرنمعتبر ۱۴۰۰۰۷۱۶۹۱۷۶۵۳۹۲۷۳
۹۱شرکت ساغر سازه خزر فعالبندرعباسبندرعباس - جاده سیرجان - شهرک صنعتی شماره یک ساختمانی و معدنی‌بلوکها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده نوع SD بلوک سقفی پلی استایرنمعتبر ۱۴۰۱۰۸۱۲۹۱۲۱۳۱۰۳۱۸