دریافت فهرست واحدهای ساختمانی معدنی دارای نشان استاندارد

فهرست آزمایشگاه های بتن (تاریخ بروز رسانی ۱۳۹۷/۰۲/۰۸)

ردیفنام واحدوضعیت واحدشهرنشانیصنعتنام فرآوردهویژگی متمایزوضعیت پروانهتاریخ اعتبارتلفن
سنگدانه بتن
۱واحد تولیدی شن و ماسه احمد کشاورزفعالبستکبستک - روستای کوهیج ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۴۰۰۰۲۰۹۹۱۷۷۶۴۰۰۴۰
سنگدانه ریز ۱۴۰۰۰۲۰۹
۲شرکت راه گرد بندرفعالبندرعباسبندرعباس -کیلومتر ۲۵ جاده سیرجان - کیلومتر ۳ جاده خورگو ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۷۱۲۱۴ ۰۹۱۷۷۶۳۴۴۰۹ 
سنگدانه ریز ۱۳۹۷۱۲۱۴ 
۳شرکت زرین شن هرمزگانفعالبندرعباسبندرعباس - جاده سیرجان - کیلومتر ۳ جاده خورگو ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۸۰۱۱۴ ۰۹۱۷۱۶۳۰۹۵۷ 
سنگدانه ریز ۱۳۹۹۱۰۳۰ 
۴شرکت عمران سازه کاشیگریفعالبندر خمیربندرخمیر - جاده بستک - کیلومتر ۳ جاده روئیدر ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۸۰۹۱۳ ۹۱۷۳۶۹۵۰۵۳ 
سنگدانه ریز ۱۳۹۸۰۹۱۳ 
۵شرکت بنیاد بتن هرمزگان ( واحد شن و ماسه )فعالبندرعباسبندرعباس - جاده سیرجان - منطقه دزک ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۷۰۵۱۱ ۰۹۱۷۳۶۱۶۶۳۴ 
سنگدانه ریز ۱۳۹۷۰۵۱۱ 
۶واحد تولیدی شن و ماسه محمد هاشم طالبی ( بی نظیر چاه بنارد)فعالبستکجاده بندرعباس بستک - دهستان گوده - روستای بی نظیر چاه بنارد ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۸۰۶۲۱ ۹۱۷۹۶۲۰۳۴۱ 
سنگدانه ریز ۱۳۹۸۰۶۲۱ 
۷واحد تولیدی شن و ماسه محمد امین طالبی ( طلایی کهورستان )فعالبندر خمیربندرخمیر - بخش کهورستان - جنب ایستگاه پمپاژ آب ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۷۰۸۳۰ ۰۹۱۷۱۶۱۴۹۱۲ 
سنگدانه درشت دارای مجوز ۱۳۹۷۰۸۳۰ 
۸شرکت پیمان دژگانفعالبندرلنگهبندرلنگه - جاده بندر خمیر - روستای دژگان ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۷۱۲۰۶ ۰۹۱۷۱۶۱۰۵۰۷ 
سنگدانه ریز ۱۳۹۷۱۲۰۶ 
۹شرکت صنعت راه هرمزفعالپارسیانپارسیان - کیلومتر ۱۲ جاده عسلویه ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۵۰۴۲۴ ۹۱۷۳۶۴۲۱۷۸
سنگدانه ریز ۱۳۹۵۰۴۲۴ 
۱۰شرکت کوهیار بندرفعالپارسیانپارسیان - کیلومتر ۵ جاده عسلویه ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۷۰۵۰۲ ۹۱۳۳۱۴۶۶۶۱
سنگدانه ریز ۱۳۹۷۰۵۰۲ 
۱۱شرکت ماسه گستر مینابفعالرودان ( دهبارز)جاده میناب - دوراهی میناب رودان - کیلومتر ۲ جاده رودان ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۴۰۰۰۱۰۵ ۰۹۱۷۹۹۱۶۷۷۸ 
سنگدانه ریز ۱۴۰۰۰۱۰۵ 
۱۲شرکت جواهر شن بلیلیفعالمینابمیناب - روستای بلیلی - جنب مسجد حضرت ابوالفضل ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۸۰۲۱۳ ۰۹۱۷۱۶۵۱۰۷۳ 
سنگدانه ریز ۱۳۹۸۰۲۱۳ 
۱۳واحد تولیدی شن و ماسه عبدالله احمدیفعالبستکبستک - روستای کوهیج ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۸۱۲۰۴ ۰۹۱۷۹۶۲۰۲۹۲ 
سنگدانه ریز ۱۳۹۸۱۲۰۴ 
۱۴واحد تولیدی شن و ماسه نسرین فرح بخشفعالبندرعباسبندرعباس - جاده قدیم بندرلنگه - بعد از روستای درگیر ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۷۱۱۱۴ ۰۹۱۲۳۶۱۹۳۰۵ 
سنگدانه ریز ۱۳۹۷۱۱۱۴ 
۱۵شرکت شن و ماسه معزآباد رودان نویدفعالرودان ( دهبارز)رودان - جاده فاریاب - روستای معز آباد ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۸۰۲۱۴ ۰۹۱۷۳۶۶۱۲۵۵ 
سنگدانه ریز ۱۳۹۸۰۲۱۴ 
۱۶واحد تولیدی شن و ماسه عارف بوطیوریفعالپارسیانپارسیان - کیلومتر ۱۵ جاده بندرعباس ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۹۱۲۲۶ ۹۱۷۳۶۴۲۰۹۵ 
سنگدانه ریز ۱۳۹۹۱۲۲۶ 
۱۷شرکت سازه سازان سمنگانفعالحاجی آبادهرمزگان-حاجی آباد-دو راهی گهکم-به سمت داراب(۵ کیلومتر) ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۷۰۸۱۴ ۰۹۱۷۱۶۱۳۴۱۳ 
سنگدانه درشت ۱۳۹۷۰۸۱۴ 
۱۸ابوالقاسم شهریاریفعالمینابمیناب-روستای کریان-تقاطع جاده سد-روبروی مرغداری ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۸۱۱۰۶ ۰۹۱۷۳۶۵۰۱۱۶ 
سنگدانه درشت ۱۳۹۸۱۱۰۶ 
۱۹واحد تولیدی شن و ماسه سید داوود قتالی رستاقیفعالبندرلنگههرمزگان- جاده بندر لنگه به سمت پارسیان - روستای رستاق ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۷۱۱۲۵ ۰۹۱۷۷۶۱۷۶۸۶ 
سنگدانه ریز ۱۳۹۷۱۱۲۵ 
۲۰شرکت پی جوپارسیان بندرفعالپارسیانپارسیان-کیلومتر ۳ بندر لنگه ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۸۱۲۰۲ ۰۹۱۷۷۱۳۰۰۲۶ 
سنگدانه درشت ۱۳۹۹۰۹۱۹ 
۲۱سلمان سلطانی زادهفعالپارسیانپارسیان-کیلومتر ۱۶ عسلویه -روستای عمانی ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۹۱۱۰۹ ۰۹۱۷۳۶۴۲۰۷۶ 
سنگدانه درشت ۱۳۹۹۰۹۲۰ 
۲۲سنگ شکن طاطی بوچیرفعالپارسیانپارسیان - روستای بوچیرساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۹۰۸۱۶ ۰۹۱۷۷۶۳۴۱۱۲ 
سنگدانه درشت ۱۳۹۹۰۸۱۶ 
۲۳شرکت ابرراه بندرفعالرودان ( دهبارز)رودان - ۳۰۰ متر قبل از ایست بازرسیساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۹۱۱۰۹ ۰۹۱۷۱۶۵۱۰۶۰ 
سنگدانه درشت ۱۳۹۹۱۱۰۹ 
۲۴مخلوط کوهی پیشابفعالپارسیانپارسیانساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۹۱۱۰۹ ۰۹۱۷۳۶۴۲۳۲۸ 
سنگدانه درشت ۱۳۹۹۱۱۰۹ 
۲۵واحد تولیدی شن و ماسه مظفر آریانژادفعالبندرعباسبندرعباس - جاده سیرجان - منطقه دزک ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۸۰۱۲۷ ۰۹۱۷۱۶۱۳۱۱۶ 
سنگدانه درشت ۱۳۹۸۰۱۲۷ 
۲۶واحد تولیدی شن و ماسه محمد صدیق پوریوسففعالبستکبستک - روستای جناح ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۹۱۲۲۰ ۹۱۷۳۶۴۰۴۴۱ 
سنگدانه ریز ۱۳۹۹۱۲۲۰ 
۲۷شرکت سیمای مسیل بندرفعالپارسیانپارسیان - روستای چک چک شمالی ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۹۱۱۳۰ ۹۱۷۹۶۴۵۴۷۲ 
سنگدانه درشت ۱۳۹۹۱۱۳۰ 
۲۸واحد تولیدی شن و ماسه پاتل ایسینفعالبندرعباسبندرعباس - روستای ایسینساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۴۰۰۰۱۰۸ ۰۹۰۱۷۱۵۸۲۷۲ 
سنگدانه ریز ۱۴۰۰۰۱۰۸ 
۲۹اقای مسلم امانیفعالحاجی آبادشهرستان حاجی آبادساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۸۱۱۰۶ ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۶۲ 
سنگدانه درشت ۱۳۹۸۱۱۰۶ 
۳۰عبدالرحمن ابراهیمیفعالپارسیانپارسیان-کیلومتر ۱۶ عسلویه -روستای برکه دوکاء-جنب کارگاه حرا ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۹۱۰۳۰ ۰۹۱۷۳۶۴۲۲۰۸ 
سنگدانه درشت دارای مجوز ۱۳۹۹۱۰۳۰ 
۳۱شرکت تعاونی گاوبندیفعالپارسیانپارسیان - کیلومتر ۸ جاده بندر لنگه ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۹۰۶۰۷ ۹۱۷۳۶۴۲۰۹۵ 
سنگدانه درشت دارای مجوز ۱۳۹۹۰۶۰۷ 
۳۲شرکت چاووش هرمزفعالبندرعباسبندرعباس - باباغلام - جاتده ایسین - جنب روستای درگیر ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۷۱۲۲۲ ۹۱۷۳۶۱۴۸۲۰ 
سنگدانه ریز دارای مجوز ۱۳۹۷۱۲۲۲ 
۳۳واحد تولیدی شن و ماسه محمد ملاحیفعالبندر خمیربندرعباس - جاده بندر خمیر - قبل از بندر پل - روستای گری شیخ ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۷۱۱۰۲ ۹۱۷۳۶۱۲۷۶۴ 
سنگدانه ریز دارای مجوز ۱۳۹۷۱۱۰۲ 
۳۴سنگ شکن بارز جنوبفعالبستکبستک - روستای هرنگساختمانی ومعدنی سنگدانه مورد مصرف در بتنسنگدانه درشت معتبر ۱۴۰۰۰۱۰۵ ۰۹۱۷۱۹۹۲۳۶۶ 
سنگدانه ریز
۳۵شرکت بنیاد بتن هرمزگان ( واحد شن و ماسه )فعالبندرعباسبندرعباس - جاده سرجان منطقه دزکساختمانی ومعدنی سنگدانه مورد مصرف در بتنسنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۷۰۵۱۱ ۰۹۱۷۳۶۱۶۶۳۴ 
سنگدانه ریز
۳۶ابوالقاسم شهریاریفعالمینابمیناب - روستای کریان -تقاطع جاده سد - رو ب روی مرغداریساختمانی ومعدنی سنگدانه مورد مصرف در بتنسنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۸۱۱۰۶ ۰۹۱۷۹۶۶۳۴۸۷ 
سنگدانه ریز
۳۷شرکت توسعه صنایع و معادن گابروفعالبندرلنگهبندرلنگه - جاده پارسیان - روستای باوردانساختمانی ومعدنی سنگدانه مورد مصرف در بتنسنگدانه درشت معتبر ۱۴۰۰۰۱۲۸۹۱۷۷۶۱۱۵۰۳
سنگدانه ریزمعتبر  ۱۴۰۰۰۳۱۲
۳۸شرکت زمرد شن کشکوفعالبندرعباسبندرعباس - جاده میناب - روستای کشکو ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۷۰۹۲۷ ۹۱۷۱۶۱۳۴۲۴ 
۳۹شن و ماسه حسن جعفریفعالمینابمیناب-روستای کریان-جنب شرکت تعاونی ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۷۱۲۱۲ ۰۹۱۷۱۶۵۱۵۱۹ 
۴۰یدالله کرم زادهفعالمینابمیناب-کیلومتر ۱۲ جاده میناب هشتبندی ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۷۰۹۱۱ ۰۹۱۷۷۶۵۵۴۴۸ 
۴۱پیمان سالاریفعالرودان ( دهبارز)رودان - روستای فاریابساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۹۰۸۱۶ ۰۹۱۲۰۰۳۰۸۲۹ 
۴۲شرکت راسخ کیشفعالبندرعباسبندرعباس - جاده میناب - روستای تخت - دوراهی زیارت مسجد سلیمان ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۸۰۲۰۹ ۹۱۷۱۶۳۱۷۱۲ 
۴۳واحد تولیدی شن و ماسه محمد امین طالبی ( ۱۱۰ چاه مسلم )فعالبندرلنگهبندرلنگه - جاده بستک - روستای ۱۱۰ چاه مسلم ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۸۰۹۱۳ ۹۱۷۹۴۸۲۶۵۰ 
۴۴شرکت کیمیا شن گارستانهفعالبندرلنگهبندرلنگه- جاده پارسیان - روستای گارستانه ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۴۰۰۰۲۱۶ ۰۹۱۷۱۶۲۱۱۷۰ 
۴۵شرکت میناب ساروجفعالمینابمیناب - کیلومتر ۲۵ جاده بندرعباس ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۸۱۱۲۵ ۹۱۱۹۸۳۰۷۴۹ 
۴۶واحد تولیدی شن و ماسه ابراهیم پادگانهفعالسیریکمیناب - جاده بندر جاسک - سیریک - قبل از پل رودخانه گز ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۷۰۲۱۳ ۰۹۱۷۳۶۶۱۱۷۲ 
۴۷زرین شن بندرعباسفعالبندرعباسبندرعباس روستای خورگو ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۹۱۲۲۰ ۰۹۱۷۵۸۶۵۲۷ 
۴۸جواد فتح آبادیفعالبندرعباسمحور بندرعباس-میناب-بخش تخت-روستای زمین سنگ ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۹۰۲۲۰ ۰۹۱۷۱۶۰۱۱۰۶ 
۴۹تولیدی شن و ماسه سید محسن نعمت اله زاده ماهانی ( بامداد )فعالبندرعباسبندرعباس بخش روستای قلعه قاضی معدن شن و ماسه بامداد ساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۹۰۶۰۷ ۰۹۱۷۷۶۳۸۸۴۶ 
۵۰احمد نظریفعالرودان ( دهبارز)رودان - روستای فاریابساختمانی ومعدنی ‌سنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه ریز معتبر ۱۳۹۹۰۹۲۵ ۰۹۱۷۲۸۷۰۶۷۸ 
۵۱حسن پور طرقفعالرودان ( دهبارز)رودان - روستای فاریابساختمانی ومعدنی سنگدانه مورد مصرف در بتنسنگدانه ریزمعتبر ۱۳۹۹۱۱۱۴ ۰۹۱۷۷۶۷۶۱۵۷ 
۵۲شرکت سنگ آذرین انوشهفعالبندرلنگهشهرستان بندرلنگه سه راهی حسینیهساختمانی ومعدنی سنگدانه مورد مصرف در بتنسنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۹۱۱۲۱ ۰۹۱۲۶۰۶۰۱۶۷ 
۵۳شرکت عمران ابنیه هرمزفعالبندرلنگهشهرستان بندرلنگه جنب پادگان امام حسینساختمانی ومعدنی سنگدانه مورد مصرف در بتنسنگدانه درشت معتبر ۱۳۹۹۰۶۰۶ ۰۹۱۷۱۶۳۳۴۲۶ 
۵۴واحد تولیدی شن و ماسه عبدالرزاق گلبتفعالبندرلنگهبندرلنگه - جاده گزیر - جنب پایگاه هواییساختمانی ومعدنیسنگدانه مورد مصرف در بتن سنگدانه درشتمعتبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۱۹۱۷۱۶۲۱۷۹۵
بتن آماده
۵۵شرکت عمران خلیج فارسفعالبندرعباسبندرعباس - کیلومتر ۱ جاده میناب ساختمانی ومعدنی ‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۳۹۷۰۸۰۲ ۹۱۷۷۶۱۷۶۸۶ 
با رده مقاومتی C30 و پایین تر ۱۳۹۷۰۸۰۲ 
۵۶شرکت همگام بتن جنوبفعالبندرعباسبندرعباس - جاده اسکله شهید رجایی ساختمانی ومعدنی ‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۳۹۹۰۱۲۳ ۰۹۱۷۷۶۱۵۵۴۰ 
با رده مقاومتی C30 و پایین تر ۱۳۹۹۱۱۰۹ 
۵۷شرکت آبا بتن ساحلفعالبندرعباسبندرعباس - جاده سیرجان - شهرک صنعتی شماره دوساختمانی ومعدنی ‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۳۹۷۱۲۰۴ ۹۱۷۳۶۱۹۱۰۱ 
با رده مقاومتی C30 و پایین تر ۱۳۹۷۱۲۰۴ 
۵۸شرکت کیش بتن جنوبفعالجزیره کیشکیش - فاز ۳ صنعتی - قطعه شماره ۱۷ - ۱۸ -۲۳ ساختمانی ومعدنی ‌بتن آماده با رده مقاومتی C20 و پایین تر معتبر ۱۳۹۷۰۶۲۳ ۰۹۳۴۷۶۹۷۹۸۴ 
با رده مقاومتی C25 و پایین تر ۱۳۹۷۰۶۲۳ 
با رده مقاومتی C30 و پایین تر ۱۳۹۷۰۶۲۳ 
با رده مقاومتی C40 و پایین تر ۱۳۹۷۰۶۲۳ 
۵۹شرکت آریا بتن کیشفعالجزیره کیشکیش - روبروی شهرک صنعتی شماره ۴ ساختمانی ومعدنی ‌بتن آماده با رده مقاومتی C40 و پایین تر معتبر ۱۳۹۸۰۵۲۰ ۹۳۴۷۶۹۲۷۶۶ 
با رده مقاومتی C30 و پایین تر ۱۳۹۸۰۵۲۰ 
۶۰بازرگانی دهقان کیشفعالجزیره کیشکیش - بعد از شهرک کارگاهیساختمانی ومعدنی ‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۳۹۸۰۵۲۰ ۷۶۴۴۴۵۰۶۶۰
با رده مقاومتی C30 و پایین تر ۱۳۹۸۰۵۲۰ 
با رده مقاومتی C40 و پایین تر ۱۳۹۹۰۵۳۱
۶۱شرکت کانفت بتن جنوبفعالجزیره کیشکیش - خیابان رئیسعلی دلواری - قطعه C05 ساختمانی ومعدنی ‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۳۹۸۰۵۲۰ ۹۳۴۷۶۹۹۰۶۰ 
با رده مقاومتی C30 و پایین تر ۱۳۹۸۰۵۲۰ 
۶۲شرکت دیپلمات کیشفعالجزیره کیشکیش-روبروی شهرک کارگاهی- مجتمع بتن ها- دیپلمات بتن ساختمانی ومعدنی ‌بتن آماده با رده مقاومتی C30 و پایین تر معتبر ۱۳۹۸۰۸۱۷ ۹۱۲۱۳۴۴۳۶۴
با رده مقاومتی C25 و پایین تر ۱۳۹۸۰۸۱۷ 
با رده مقاومتی C35 و پایین تر ۱۳۹۸۰۸۱۷ 
با رده مقاومتی C40 و پایین تر ۱۳۹۸۰۸۱۷ 
۶۳شرکت گارامونفعالبندرعباسبندرعباس - کیلومتر ۱ جاده میناب ساختمانی ومعدنی ‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۳۹۸۰۱۱۷ ۰۹۱۷۳۶۱۳۵۰۰ 
۶۴شرکت بندرعباس بتن ایرانیانفعالبندرعباسبندرعباس - کیلومتر ۱ جاده میناب ساختمانی ومعدنی ‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۳۹۷۱۲۱۶ ۰۹۱۷۱۶۱۲۲۶۱ 
۶۵شرکت دلاوران دریای جنوبفعالبندرعباسبندرعباس - بلوار راه آهن - شهرک پیامبر اعظم ساختمانی ومعدنی ‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۳۹۷۰۹۱۱ ۹۱۱۹۸۹۶۹۲۶ 
۶۶شرکت توس پارت بتنفعالقشمقشم - شهرک صنعتی طولا ساختمانی ومعدنی ‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۳۹۷۰۵۱۴ ۹۱۷۱۶۱۴۹۱۲ 
۶۷شرکت میثاق یاران گاوبندیفعالپارسیانپارسیان - شهرک صنعتی ساختمانی ومعدنی ‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۳۹۹۱۲۲۶ ۹۱۷۳۶۲۹۱۸۵ 
۶۸بتن اندیشه آیندهفعالبندرعباسبندرعباس-جاده کشتی سازی-شهرک صنعتی شماره ۳ ساختمانی ومعدنی ‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۳۹۹۰۲۲۰ ۰۹۱۷۳۶۰۶۷۲۷ 
۶۹شرکت بنیاد بتن هرمزگان ( واحد بتن آماده )فعالبندرعباسبندرعباس - جاده میناب - قبل از تصفیه خانه آب ساختمانی ومعدنی ‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۴۰۰۰۱۰۸ ۰۹۱۷۳۶۱۶۶۳۴ 
۷۰عبدالکریم احمدیفعالبستکبستکساختمانی ومعدنی ‌بتن آماده با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۴۰۰۰۱۰۸ ۰۹۱۷۹۶۲۰۲۹۲ 
۷۱شرکت صنعت راه هرمزفعالپارسیانپارسیان - کیلومتر ۱۲ جاده عسلویهساختمانی ومعدنی۱۴۰۰/۰۴/۱۱با رده مقاومتی C25 و پایین تر معتبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۱۹۱۷۳۶۴۲۱۷۸
قیر
۷۲شرکت نفت پاسارگادفعالبندرعباسبندرعباس - جاده اسکله شهید رجایی - جنب شرکت پالایش نفت بندرعباس ساختمانی ومعدنی ‌قیر قیر خالص با درجه نفوذ۴۰-۵۰ معتبر ۱۳۹۷۰۵۱۵ ۹۱۲۴۲۴۴۶۳۳ 
قیر خالص با درجه نفوذ۶۰-۷۰ ۱۳۹۷۰۵۱۵ 
قیر محلول کندگیر MC-250 دارای مجوز ۱۳۹۷۰۵۱۵ 
قیر خالص گرانروی AC-40 ۱۳۹۷۰۵۱۵ 
قیر خالص با درجه نفوذ۸۵-۱۰۰ ۱۳۹۷۰۵۱۵ 
قیر خالص عملکردی pg64>-۱۶ ۱۳۹۷۰۵۱۵ 
قیر خالص گرانروی AC-30 ۱۳۹۷۰۵۱۵ 
قیر خالص عملکردی pg70>-۱۰ ۱۳۹۷۰۵۱۵ 
قیر خالص عملکردی pg58>-۱۶ ۱۳۹۷۰۵۱۵ 
قیر خالص گرانروی AC-10 ۱۳۹۷۰۵۱۵ 
۷۳شرکت همیار جی یزدفعالبندرعباسبندرعباس - کیلومتر ۳۵ جاده بندرخمیر - شهرک صنعتی خلیج فارس ساختمانی ومعدنی ‌قیر قیر خالص با درجه نفوذ۶۰-۷۰ معتبر ۱۳۹۷۱۰۲۵ ۹۱۷۷۶۱۴۸۱۹ 
قیر محلول کندگیر MC-250 ۱۳۹۷۱۰۲۵ 
۷۴شرکت فراشیمی روزفعالبندرعباسبندرعباس - بندر شهید رجایی - منطقه ویژه خلیج فارس ساختمانی ومعدنی ‌قیر قیر خالص با درجه نفوذ۸۵-۱۰۰ معتبر ۱۳۹۷۰۸۱۱ ۹۱۲۱۳۹۴۵۱۳ 
قیر خالص با درجه نفوذ۶۰-۷۰ ۱۳۹۷۰۸۱۱ 
۷۵شرکت صنعت قیر هرمزگانفعالبندرعباسبندرعباس - جاده بندرخمیر - بعد از کشتی سازی - شهرک صنعتی خلیج فارس ساختمانی ومعدنی ‌قیر قیر خالص با درجه نفوذ۸۵-۱۰۰ معتبر ۱۳۹۷۰۵۱۱ ۹۱۲۸۳۸۰۰۴۸ 
قیر خالص با درجه نفوذ۶۰-۷۰ ۱۳۹۷۰۵۱۱ 
قیر محلول کندگیر MC-30 دارای مجوز ۱۳۹۷۰۵۱۱ 
قیر محلول کندگیر MC-70 ۱۳۹۷۰۵۱۱ 
قیر محلول کندگیر MC-250 ۱۳۹۷۰۵۱۱ 
قیر محلول کندگیر MC-800 ۱۳۹۷۰۵۱۱ 
قیر محلول کندگیر MC-3000 ۱۳۹۷۰۵۱۱ 
قیر خالص با درجه نفوذ۴۰-۵۰ ۱۳۹۷۰۵۱۱ 
قیر محلول زودگیر RC-70 ۱۳۹۷۰۵۱۱ 
قیر محلول زودگیر RC-250 ۱۳۹۷۰۵۱۱ 
قیر محلول زودگیر RC-800 ۱۳۹۷۰۵۱۱ 
قیر محلول زودگیر RC-3000 ۱۳۹۷۰۵۱۱ 
قیر محلول دیرگیر SC-70 ۱۳۹۷۰۵۱۱ 
قیر محلول دیرگیر SC-250 ۱۳۹۷۰۵۱۱ 
قیر محلول دیرگیر SC-3000 ۱۳۹۷۰۵۱۱ 
قیر محلول دیرگیر SC-800 ۱۳۹۷۰۵۱۱ 
۷۶شرکت فومن شیمی گستر(منطقه ویژه)فعالبندرعباسبندرعباس-منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ساختمانی ومعدنی ‌قیر قیر خالص با درجه نفوذ۶۰-۷۰ معتبر ۱۳۹۷۰۹۱۱ ۷۶۳۴۵۲۴۶۶۳
قیر خالص با درجه نفوذ۸۵-۱۰۰ ۱۳۹۷۰۹۱۱ 
قیر خالص با درجه نفوذ۴۰-۵۰ دارای مجوز ۱۳۹۷۰۹۱۱ 
۷۷شرکت معماران تجارت آفتابفعالبندرعباسبندرعباس - شهرک صنعتی خلیج فارس ساختمانی ومعدنی ‌قیر قیر خالص با درجه نفوذ۶۰-۷۰ معتبر ۱۳۹۸۰۳۲۷ ۹۱۲۴۳۲۷۹۶۹ 
قیر خالص با درجه نفوذ۴۰-۵۰ ۱۳۹۸۰۳۲۷ 
قیر خالص با درجه نفوذ۸۵-۱۰۰ ۱۳۹۸۰۳۲۷ 
قیر خالص گرانروی AC-40 دارای مجوز ۱۳۹۸۰۳۲۷ 
قیر خالص گرانروی AC-20 ۱۳۹۸۰۳۲۷ 
قیر خالص گرانروی AC-10 ۱۳۹۸۰۳۲۷ 
قیر خالص گرانرویAC-30 ۱۳۹۸۰۳۲۷ 
۷۸شرکت توسعه نفت هرمزانفعالبندرعباسبندرعباس - جنب شرکت پالایش نفت بندرعباس ساختمانی ومعدنی ‌قیر قیر خالص با درجه نفوذ۶۰-۷۰ معتبر ۱۳۹۷۰۷۱۹ ۹۱۳۴۱۰۴۶۸۹ 
قیر خالص با درجه نفوذ۴۰-۵۰ دارای مجوز ۱۳۹۷۰۷۱۹ 
قیر خالص با درجه نفوذ۸۵-۱۰۰ ۱۳۹۷۰۷۱۹ 
قیر محلول کندگیر MC-250 ۱۳۹۷۰۷۱۹ 
۷۹صنعت قیر پارسیان انرژیفعالبندرعباساستان هرمزگان-بندرعباس-کیلومتر ۳۵ جاده سیرجان-بعد از اسکله کشتی سازی-شهرک صنعتی خلیج فارس ساختمانی ومعدنی ‌قیر قیر خالص با درجه نفوذ۶۰-۷۰ معتبر ۱۳۹۸۰۲۲۷ ۷۶۳۳۳۵۰۶۸۰
۸۰کیمیا قیر آرتانفعالبندرعباسبندرعباس-شهرک صنعتی خلیج فارس-جاده اسکله شهید رجایی-بعداز منطقه ویژه کشتی سازی  ساختمانی ومعدنی ‌قیر قیر خالص با درجه نفوذ۶۰-۷۰ معتبر ۱۳۹۸۰۱۱۴ ۰۷۶۳۲۲۳۸۷۱۲ 
۸۱آترا کران انرژیفعالبندرعباسبندرعباس-جاده بندرخمیر بعداز کشتی سازی شهرک صنعتی خلیج فارس ساختمانی ومعدنی ‌قیر قیر خالص با درجه نفوذ۶۰-۷۰ معتبر ۰۲۱۲۲۶۵۴۴۸۰ 
قیر خالص با درجه نفوذ۸۵-۱۰۰ دارای مجوز ۱۳۹۸۰۸۰۳ 
قیر خالص با درجه نفوذ۴۰-۵۰ ۱۳۹۸۰۸۰۳ 
۸۲ریونیز پالایش آرتانفعالبندرعباسبندرعباس جاده بندر خمیر شهرک صنعتی خلیج فارس ساختمانی ومعدنی ‌قیر قیر خالص با درجه نفوذ۶۰-۷۰ معتبر ۱۳۹۸۰۷۱۷ ۰۹۱۲۰۲۳۲۱۰۶ 
قیر خالص با درجه نفوذ۴۰-۵۰ دارای مجوز ۱۳۹۸۰۷۱۷ 
قیر خالص با درجه نفوذ۸۵-۱۰۰ ۱۳۹۸۰۷۱۷ 
۸۳پالایش قیر کسریفعالبندرعباسبندرعباس شهرک صنعتی خلیج فارس ساختمانی ومعدنی ‌قیر قیر خالص با درجه نفوذ۶۰-۷۰ معتبر ۱۳۹۸۰۶۲۰ ۰۲۱۸۸۸۷۶۲۶۸ 
قیر خالص با درجه نفوذ۸۵-۱۰۰ دارای مجوز ۱۳۹۸۰۶۲۰ 
قیر خالص با درجه نفوذ۴۰-۵۰ ۱۳۹۸۰۶۲۰ 
۸۴پترو پاسارگاد هرمزگانفعالبندرعباساستان هرمزگان -بندرعباس شهرک صنعتی خلیج فارس -بعد از میدان جنب کارخانه قیر هرمزگان ساختمانی ومعدنی ‌قیر قیر خالص با درجه نفوذ۶۰-۷۰ معتبر ۱۳۹۸۱۰۱۳ ۰۹۱۲۰۸۹۲۵۰۴ 
قیر خالص با درجه نفوذ۴۰-۵۰ دارای مجوز ۱۳۹۸۱۰۱۳ 
قیر خالص با درجه نفوذ۸۵-۱۰۰ ۱۳۹۸۱۰۱۳ 
قیر محلول کندگیر MC-250 ۱۳۹۸۱۰۱۳ 
قیر خالص با درجه نفوذ۱۲۰-۱۵۰ ۱۳۹۸۱۰۱۳ 
قیر خالص گرانرویAC-30 ۱۳۹۸۱۰۱۳ 
قیر خالص با درجه نفوذ۶۰-۷۰ ۱۳۹۸۱۰۱۳ 
۸۵شرکت هونام اطلس دریای جنوبفعالبندرعباسبندرعباس - شهرک صنعتی خلیج فارسساختمانی ومعدنی ‌قیر قیر خالص با درجه نفوذ۶۰-۷۰ معتبر ۱۳۹۸۱۲۲۲ ۰۹۱۲۳۴۶۲۱۴۲ 
۸۶نو آوران قیر جنوبفعالبندرعباسبندرعباس - شهرک صنعتی خلیج فارسساختمانی ومعدنی ‌قیر قیر خالص با درجه نفوذ۶۰-۷۰ معتبر ۱۳۹۹۱۱۱۴ ۰۹۱۹۴۳۷۱۴۲۶ 
سیمان
۸۷سیمان هرمزگانفعالبندر خمیربندخمیر - کیلومتر ۴ جاده بندر لنگهساختمانی ومعدنی ‌سیمان پرتلند  تیپ ۴۲۵-۱ ۱۳۹۷۰۵۲۱ ۰۹۱۲۰۳۷۳۳۳۴ 
پرتلند پوزولانی (پ-پ) ۱۳۹۷۰۵۲۱ 
‌سیمان پرتلند پوزولانی تیپ ۲ ۱۳۹۷۰۴۰۸ 
۸۸شرکت سیمان قشمفعالقشمقشم - درگهان - کیلومتر ۷ جاده رمکان ساختمانی ومعدنی ‌سیمان پرتلند  تیپ ۵ معتبر ۱۳۹۷۰۴۲۵ ۹۱۷۷۶۲۰۷۵۳ 
پرتلند پوزولانی (پ-پ),پرتلند پوزولانی ویژه (پ-پ-و) ۱۳۹۹۱۲۲۶
‌سیمان پرتلند پوزولانی تیپ ۴۲۵-۱ ۱۴۰۰۰۲۰۱
‌سیمان پرتلند  تیپ۲معتبر ۱۳۹۷۰۴۲۵
آجر
۸۹واحد تولیدی آجر محسن آزاد مهرفعالسیریکمیناب - کیلومتر ۲۵ جاده بندر جاسک ساختمانی ومعدنی ‌آجر رسی توکار باربر سوراخ دار معتبر ۱۳۹۸۰۲۲۱ ۹۱۷۹۶۶۰۵۳۸ 
گچ و صفحات روکشدارگچی
۹۰شرکت مهران منظر هرنگفعالبستکبستک - بخش جناح - روستای هرنگ ساختمانی ومعدنی گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده  گچ ساختمانی معتبر ۱۳۹۸۱۱۲۵ ۹۱۷۱۶۲۱۲۶۸ 
۹۱شرکت گچ صدف هرنگفعالبستکبستک - دهستان هرنگ ساختمانی ومعدنی گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده  گچ ساختمانی معتبر ۱۳۹۷۱۱۱۲ ۹۱۷۱۶۱۲۳۲۷ 
‌صفحات گچی روکش دار گچی صفحات روکشدار گچی ۱۳۹۷۰۵۱۵ 
۹۲شرکت مروارید بندر پلفعالبندر خمیربندرعباس -کیلومتر ۴۰ جاده بندر خمیر  ساختمانی ومعدنی گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده  گچ ساختمانی معتبر ۱۳۹۷۱۰۰۷ ۹۱۷۳۶۱۲۷۶۴ 
صفحات گچی روکش دارصفحات روکشدار گچی ۱۳۹۸۰۵۱۳
۹۳شرکت توسعه معادن جناحفعالبستکبستک - بخش جناح - کیلومتر ۱۰ جاده جناح به روستای پای تاوه ساختمانی ومعدنی گچ های ساختمانی و اندودهای گچی آماده  گچ ساختمانی معتبر ۱۳۹۸۰۲۲۲ ۹۱۷۱۹۹۲۲۹۱ 
خرپای فلزی -تیرچه -جدول بتنی
۹۴شرکت هرمز بتنفعالبندرعباسبندرعباس - جاده سیرجان - روبروی شهرک صنعتی شماره یک ساختمانی ومعدنی ‌جدول بتنی پیش ساخته جداول پیش ساخته بتنی معتبر ۱۳۹۷۰۳۰۲ ۰۹۳۸۰۴۲۶۶۵۲ 
۹۵واحد تولیدی مصطفی پورکاشی زادهفعالمینابمیناب - کیلومتر ۱۰ جاده بندرعباس ساختمانی ومعدنی خرپای تیرچه و تیرچه مورد مصرف در سقف‏های تیرچه بلوک خرپای تیرچه معتبر ۱۳۹۷۰۲۱۳ ۹۳۶۲۴۰۲۵۲۵ 
بلوک و صفحات پیش ساخته بتنی
۹۶واحد تولیدی پلاستوفوم مجید دارابیفعالبندرعباسبندرعباس - جاده سیرجان - شهرک صنعتی شماره یک ساختمانی ومعدنی ‌بلوکها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده بلوک سقفی پلی استایرنمعتبر ۱۳۹۷۰۶۲۳ ۹۱۷۴۶۸۶۶۴۲ 
۹۷شرکت آریافوم خلیج فارسفعالبندرعباسبندرعباس - جاده سیرجان - شهرک صنعتی شماره یک ساختمانی ومعدنی ‌بلوکها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده بلوک سقفی پلی استایرنمعتبر ۱۳۹۷۰۶۲۳ ۰۹۱۷۱۶۱۶۴۱۸ 
۹۸شهرام اسدیفعالمینابمیناب کیلومتر ۱۵ جاده بندر عباس - جنب گل باغ ساختمانی ومعدنی ‌بلوکها و صفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده بلوک سقفی پلی استایرنمعتبر ۱۳۹۷۰۹۱۱ ۰۹۱۷۳۶۱۴۶۲۸