نام شرکت صنعتدامنه فعالیت آدرس /شماره تلفن
شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشمغذائی و کشاورزیمیکروبیقشم-میدان گلها-بلوار ۲۲بهمن-خ استاندارد-شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم /۰۷۶۳۵۲۴۲۲۹۱-۲
شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشمبیولوژی و میکروبیولوژیغذائی و کشاورزیقشم-میدان گلها-بلوار ۲۲بهمن-خ استاندارد-شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم /۰۷۶۳۵۲۴۲۲۹۱-۲
شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشمغذائی و کشاورزی/شیمی و پتروشیمیفلزات سنگین-شویندهقشم-میدان گلها-بلوار ۲۲بهمن-خ استاندارد-شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم /۰۷۶۳۵۲۴۲۲۹۱-۲
شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشماوزان و مقیاسها ترازوقشم-میدان گلها-بلوار ۲۲بهمن-خ استاندارد-شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم /۰۷۶۳۵۲۴۲۲۹۱-۲
شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشمبرق و الکترونیکلوازم خانگیقشم-میدان گلها-بلوار ۲۲بهمن-خ استاندارد-شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم /۰۷۶۳۵۲۴۲۲۹۱-۲
آماج گستر بندربرق الکترونیکلوازم خانگیبندرعباس- کوی آزادگان – کوچه آزادگان ۲۴-پلاک۱۴ /۷۶۳۳۳۳۰۲۲۳
اقیانوس سبزمکانیک و فلزشناسیمکانیک و فلز شناسیبندرعباس -اسکله شهید رجائی-جنب معاونت استاندارد /۷۶۳۳۵۲۴۶۸۶
اقیانوس سبزاوزان و مقیاسهاآزمون دوره ای سبک بندرعباس -اسکله شهید رجائی-جنب معاونت استاندارد /۷۶۳۳۵۲۴۶۸۶
اقیانوس سبزشیمی و پتروشیمیتعیین ماهیت شیمی بندرعباس -اسکله شهید رجائی-جنب معاونت استاندارد /۷۶۳۳۵۲۴۶۸۶
افروز شیمی لارک شیمی و پتروشیمیکودهای شیمیاییبندر عباس- جاده سیرجان - شهرک صنعتی شماره ۱/۷۶۳۲۵۶۰۰۷۰
افروز شیمی لارک شیمی و پتروشیمیشوینده هابندر عباس- جاده سیرجان - شهرک صنعتی شماره ۱/۷۶۳۲۵۶۰۰۷۰
افروز شیمی لارک شیمی و پترو شیمیکانی و معدنی بندر عباس- جاده سیرجان - شهرک صنعتی شماره ۱/۷۶۳۲۵۶۰۰۷۰
ابدال کیش(مبصا کیش)مکانیک و فلزشناسیهیدرو استاتیککیش- نوبنیاد- فاز خدماتی بهارستان-قطعه ۱۰-۱ n / 07644450345-6
اسلوب سازان کیشساختمانی و معدنی مصالح ساختمانیکیش – بلوار بهارستان – خیابان برهان – قطعه N1-15 /7644471623
پارسیان بهینه پایشغذائی و کشاورزیغذائیبندرعباس – چهارراه رسالت- روبروی فروشگاه رفاه – کوچه شهید زلرع/۷۶۳۳۶۶۱۵۸۲
پارسیان بهینه پایشبسته بندی و سلولزیبسته بندیبندرعباس – چهارراه رسالت- روبروی فروشگاه رفاه – کوچه شهید زلرع/۷۶۳۳۶۶۱۵۸۲
پارسیان بهینه پایشبیولوژی و میکروبیولوژیمیکروبیبندرعباس – چهارراه رسالت- روبروی فروشگاه رفاه – کوچه شهید زلرع/۷۶۳۳۶۶۱۵۸۲
پارسیان بهینه پایشغذائی و کشاورزی/شیمی و پتروشیمیفلزات سنگینبندرعباس – چهارراه رسالت- روبروی فروشگاه رفاه – کوچه شهید زلرع/۷۶۳۳۶۶۱۵۸۲
پایش اسراء آزماغذائی و کشاورزیسم شناسیبندرعباس – بلوار امام حسین (ع) – شهرک نور – بعد از چهارراه ولی عصر – کوچه جنب سوپر مارکت شباب -۷۶۳۳۳۷۱۲۲۹
پایش اسراء آزمابیولوژی و میکروبیولوژیمیکروبیولوژیبندرعباس – بلوار امام حسین (ع) – شهرک نور – بعد از چهارراه ولی عصر – کوچه جنب سوپر مارکت شباب -۷۶۳۳۳۷۱۲۲۹
پیشگامان کیفیت هرمزگاننساجی و چرمنساجیبندرعباس - چهار راه خانه نان- ساختمان آنیل – طبقه اول-۷۶۳۳۳۳۶۲۴۶
پیشگامان کیفیت هرمزگانبسته بندی و سلولزیسلولزیبندرعباس - چهار راه خانه نان- ساختمان آنیل – طبقه اول-۷۶۳۳۳۳۶۲۴۶
پیشگامان کیفیت هرمزگانشیمیلوازم التحریربندرعباس - چهار راه خانه نان- ساختمان آنیل – طبقه اول-۷۶۳۳۳۳۶۲۴۶
پیشگامان کیفیت هرمزگانلاستیکلاستیکبندرعباس - چهار راه خانه نان- ساختمان آنیل – طبقه اول-۷۶۳۳۳۳۶۲۴۶
پیشگامان کیفیت هرمزگانمکانیک و فلزشناسیاسباب بازیبندرعباس - چهار راه خانه نان- ساختمان آنیل – طبقه اول-۷۶۳۳۳۳۶۲۴۶
پویا شیمی شیمی و پتروشیمیروغن موتور و پلیمربندرعباس – میدان شریعتی – کوچه جاودان ۱۴ – بن بست بهبودی – پلاک ۷-۷۶۳۲۲۳۳۹۱۹
پردیس بین الملل دانشگاه شریف در جزیره کیشساختمانی و معدنیساختمانی و معدنیکیش- بلوار صدا و سیما- کمپ صبا -۷۶۴۴۴۲۲۲۹۹
دقیق آزمای اروند جنوببرق و الکترو نیکلامپبندرعباس – بلوار امام حسین- بعد از پمپ بنزین پامرو- تلار سابق مهرگان-۰۷۶۳۳۷۵۸۶۶۲و۰۷۶۳۳۷۵۸۶۶۴
دقت محاسبه هنگامنساجی و چرمنساجیبندرعباس - خ دانشگاه- نبش دانشگاه ۱۶-ساختمان سینا- واحد ۲ ۰۷۶۳۳۶۱۵۱۵۷-۸
دقت محاسبه هنگامغذائی و کشاورزیفلزات سنگینبندر عباس-خیابان دانشگاه- روبروی سردخانه شهید حقانی-ساختمان کودک من-طبقه سوم -۸-۰۷۶۳۳۶۱۵۱۵۷
دقت محاسبه هنگامشیمی و پتروشیمی شوینده ها ، آرایش و بهداشتیبندر عباس-خیابان دانشگاه- روبروی سردخانه شهید حقانی-ساختمان کودک من-طبقه سوم -۸-۰۷۶۳۳۶۱۵۱۵۷
دقت محاسبه هنگامشیمی و پترو شیمیتعیین ماهیت شیمیاییبندر عباس-خیابان دانشگاه- روبروی سردخانه شهید حقانی-ساختمان کودک من-طبقه سوم -۸-۰۷۶۳۳۶۱۵۱۵۷
دانشگاه هرمزگان غذایی و کشارزی سم شناسی بندر عباس- رسالت شمالی – بلوار افروز شهابی پور- مجتمع بصیرت-۳۳۷۵۳۳۹۱- ۰۷۶۳۳۷۱۱۰۳۴
زرین سازه کهکشانساختمانی و معدنیکاشی و سرامیکبلوار رسالت شمالی- شهرک پرواز- خیابان ملاصدرا – کوچه آبان ۶- پلاک ۱۲-۷۶۳۳۶۲۶۰۵۷
زیست فن آورانمکانیک و فلزشناسیماشین الات کشاورزیبندرعباس -طلائیه -فاز ۱-روبروی پل عابر پیاده-۷۶۳۳۷۵۴۰۰۸ -۰۷۶۳۳۷۵۴۰۶۶
ژرفاب مبنا قشمساختمانی و معدنیمصالح ساختمانیقشم-روستای طولا-شهرک گلزار-۷۶۴۲۲۲۶۵۴۱
سینا آزمای بندرمکانیک و فلزشناسیفلز شناسیبندر عباس – جاده سیرجان - شهرک صنعتی شماره ۱-۷۶۳۳۵۶۰۲۷۰
سینا آزمای بندربرق و الکترونیک بوق ، باتری و الکترو موتور بندر عباس – جاده سیرجان - شهرک صنعتی شماره ۱-۷۶۳۳۵۶۰۲۷۰
سیمان هرمزگانساختمانی و معدنیآزمون سیماناستان هرمزگان - بندر خمیر- ک ۴ بندر لنگه-۷۶۳۳۲۲۲۳۰۱
سلامت پرداز حکیمنساجی و چرمنساجیبندرعباس -خیابان امام خمینی-بلوار شهید چمران-کوچه چمران ۵-۷۶۳۳۳۵۰۰۸۰
سلامت پرداز حکیمشیمی و پتروشیمیرنگ و پیگمنتبندرعباس -خیابان امام خمینی-بلوار شهید چمران-کوچه چمران ۵-۷۶۳۳۳۵۰۰۸۰
شالوده آزما جنوبساختمانی و معدنیمصالح ساختمانیبندرعباس –چهار راه نخل ناخدا-کوچه شقایق-پلاک ۲۲-۷۶۳۳۶۸۴۳۳۲
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک بندرعباسبرق و الکترونیکصوتی و تصویری ITبندرعباس - بندر شهید رجائی- معاونت استاندارد شهید رجایی – طبقه همکف-۷۶۳۳۵۱۴۲۵۹
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک بندرلنگهبرق الکترونیکصوتی و تصویری ITاستان هرمزگان - بندر لنگه- حسین آباد شمالی – فاز ۳ – نبش کوچه دوم-۷۶۴۴۲۲۲۴۷۶
صنعت کیفیت نامداران غذائی و کشاورزی غذائی و کشاورزیبندرعباس - آزاد شهر- خیابان سپاه- منازل شیلات ۰۷۶۳۳۷۵۱۷۵۱
صنعت کیفیت نامداران بسته بندی و سلولزیچوببندر عباس- بلوار دانشگاه- نرسیده به بلوار امام حسین (ع)- روبروی مهرگان - ساختمان پاسارگاد – طبقه ۲-۳۳۶۷۸۴۵۰-۰۷۶۳۳۶۷۲۰۸۰
کنکاش کیفیت هرمز آنساختمانی و معدنی ظروف چینی-شیشهبندرعباس – چهارراه خانه نان-پشت کارواش- ساختمان مهرسانا- طبقه اول-۷۶۳۳۳۳۷۰۴۲-۷۶۳۳۳۵۴۶۲۴
کنکاش کیفیت هرمز آنساختمانی و معدنی پلاستوفومبندرعباس – چهارراه خانه نان-پشت کارواش- ساختمان مهرسانا- طبقه اول-۷۶۳۳۳۳۷۰۴۲-۷۶۳۳۳۵۴۶۲۴
عیار سنجی کلانتریانگ فلزات گرانبهاطلا و نقرهبندر عباس- خ امام- میدان هفده شهریور- جنب پاساژ ستاره شهر- ساختمان امام علی(ع)- طبقه سوم-۷۶۳۲۲۴۷۹۲۹
کیفیت مراد لنگهبسته بندی و سلولزیچوبشهرستان بندر لنگه- خ وحدت- روبروی تعاونی مرزنشینان-۷۶۴۴۲۳۴۳۵۴
مهندسی کاوشگران فیامین گیلمکانیک و فلزشناسیماشین آلات کشاورزیبندرعباس – بلوار امام حسین(ع) – روبروی ایستگاه آتش نشانی شماره ۴-۷۶۳۳۳۴۳۳۱۸
کیمیا سنجش خلیج فارسغذائی و کشاورزیفلزات سنگینبندر لنگه – حسین آبادجنوبی – طبقه فوقانی اداره پست مرکزی – آزمایشگاه کیمیا سنجش خلیج فارس/۷۶۴۴۲۲۲۸۱۰
کیمیا سنجش خلیج فارسنساجی و چرمسرطانزائی رنگ نساجیبندر لنگه – حسین آبادجنوبی – طبقه فوقانی اداره پست مرکزی – آزمایشگاه کیمیا سنجش خلیج فارس/۷۶۴۴۲۲۲۸۱۰
لاستیک کار هرمزشیمی و پتروشیمیلاستیکبندرعباس - شهرک صنعتی ۱ شماره ۷-۰۷۶۳۲۵۶۰۳۸۶
معیار صنعت هرمزاوزان و مقیاسهااندازه- فشاربندر عباس- چهارراه ۲۲ بهمن-بلوار شهدای محراب-ساختمان سحر بلوک B-واحد ۱۶ /۷۶۳۲۲۱۱۵۱۹
نو اندیشان شیمی آزمونشیمی و پتروشیمی گازهای مبرد- تعیین ماهیت شیمیاییآدرس: بندر عباس – کوی آزادگان- کوچه آزادگان۲۲ – پلاک ۹ /۳۳۳۳۰۴۰۰-۰۷۶۳۳۳۴۴۸۵۹
یکتا آزمای ساحلبرق و الکترونیککلید و پریز مینیاتوریآدرس: بندر عباس- چهارراه قدس- کوچه ربیع ۱۹-پلاک ۹ ۰۷۶۳۲۲۱۱۶۶۴
جوهر جوان جنوبشیمی و پتروشیمیتعیین ماهیت شیمیاییآزادگان-بلوار سرور آزادگان-بالاترمعاونت دارو و درمان۰۷۶۳۳۴۸۰۹۱
فنی کیفیت نوآوران ساحل آنامیسمکانیک و فلز شناسیمکانیک و فلز شناسیبلوار دانشمند-جنب آب و فاضلاب- نبش دانشمند ۱۷
۰۷۶۳۳۵۶۴۱۴۵
مجتمع پترو صنعت گامرونشیمی و پتروشیمیفرمالین و هگزامینبندرعباس-کیلومتر۱۵ جاده سیرجان-بعد از پلیس راه-نرسیده به شهرک صنعتی شماره ۱-مجتمع پتروصنعت گامرون ۰۷۶۳۲۵۶۰۴۸۰-۵
مرکز پژوهش های متالوژی رازیمکانیک و فلز شناسیمکانیک و فلز شناسیبندرعباس-اسکله شهید رجائی-ساختمان معاونت استاندارد بندرشهید رجائی۰۷۶ ۳۳۵۱۴۲۵۶-۷
کیفیت آزمای جنوبشیمی و پتروشیمیکودهای شیمیاییبندرعباس-کوی آزادگان-کوچه ۲۲-پلاک ۱۶
اطلس اینسپکشنشیمی و پتروشیمیمواد نفتی و معدنیب ندرعباس-سورو قدیم-خ ایران خودرو-خ آتش نشانی-روبروی سبلان ۳۳۳۳۳۵۸-۰۷۶
مکانیک خاک هرمزگانمصالح ساختمانیمصالح ساختمانیبندرعباس-بلوار امام حسین-جنب اداره کل استاندارد هرمزگان ۰۷۶-۳۳۳۵۱۲۲۸
دانشگاه آزاد اسلامیشیمی و پتروشیمیآب آشامیدنیبندرعباس-چهارراه نخل ناخدا-بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد اسلامی-ساختمان پژوهش-تلفن۳۳۶۷۷۵۰۱-۰۷۶
تلاشگران همیشه سبز هرمزگانمکانیک و فلز شناسیتست هیدروستاتیکبندرعباس- کیلومتر ۲ جاده میناب-آزمایشگاه تست هیدروستاتیک
آزمون گستر بندرشیمی و پتروشیمیتعیین ماهیت شیمیاییبندرعباس-بلوار دانشگاه-دانشگاه ۱۶-ساختمان ۵ استاد-طبقه دوم-واحد ۵
تلفن تماس: ۰۷۶۳۳۶۷۹۲۸۲
آزمون گستر بندرغذائی و کشاورزیفلزات سنگینبندرعباس-بلوار دانشگاه-دانشگاه ۱۶-ساختمان ۵ استاد-طبقه دوم-واحد ۵
بندرعباس-کوی آزادگان-کوچه ۲۲-پلاک
۱۶
تلفن تماس: ۰۷۶۳۳۶۷۹۲۸۲
کیفیت آزمای جنوبغذائی و کشاورزیباقیمانده سمومبندرعباس-کوی آزادگان-کوچه ۲۲-پلاک
۱۶
تلفن تماس: ۰۷۶۳۳۳۵۲۴۲۰-۱
پترو کیمیاگران هرمزگانشیمی و پتروشیمیمواد نفتیبندرعباس-بلوار پاسداران-چهار راه بیمارستان صاحب الزمان-جنب بانک ملی-ساختمان مروارید-طبقه سوم واحد ۱۱
شماره تلفن:۰۹۱۷۳۵۹۱۸۸۶
۰۷۶۳۳۵۶۳۰۵۸

تصویر گواهی آزمایشگاه ها

ردیف نام شرکت
۱ شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم
۲ آماج گستر بندر
۳ اقیانوس سبز
۴ افروز شیمی لارک 
۵ ابدال کیش(مبصا کیش)
۶ اسلوب سازان کیش
۷ پارسیان بهینه پایش
۸ پایش اسراء آزما
۹ پیشگامان کیفیت هرمزگان
۱۰ پویا شیمی 
۱۱ پردیس بین الملل دانشگاه شریف در جزیره کیش
۱۲ دقیق آزمای اروند جنوب
۱۳ دقت محاسبه هنگام
۱۴ دانشگاه هرمزگان 
۱۵ زیست فن آوران
۱۶ ژرفاب مبنا قشم
۱۷ سینا آزمای بندر
۱۸ سیمان هرمزگان
۱۹ سلامت پرداز حکیم
۲۱ مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک بندرعباس
۲۲ مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک بندرلنگه
۲۳ صنعت کیفیت نامداران 
۲۴ کنکاش کیفیت هرمز آن
۲۵ عیار سنجی کلانتری
۲۶ کیفیت مراد لنگه
۲۷ مهندسی کاوشگران فیامین گیل
۲۸ کیمیا سنجش خلیج فارس
۲۹ لاستیک کار آزما هرمز
۳۰ معیار صنعت هرمز
۳۱ نو اندیشان شیمی آزمون
۳۲ یکتا آزمای ساحل
۳۳ جوهر جوان جنوب
۳۴ فنی کیفیت ساحل آنامیس
۳۵ مجتمع پترو صنعت گامرون
۳۶ مرکز پژوهش های متالوژی رازی
۳۷ کیفیت آزمای جنوب
۳۸ اطلس اینسپکشن
۳۹ مکانیک خاک هرمزگان
۴۰ دانشگاه آزاد اسلامی
۴۱ تلاشگران همیشه سبز هرمزگان
۴۲ پالایش قیر کسری
۴۳ سراب خانه آتش
۴۴ آزمون گستر بندر
۴۵ پترو کیمیا کوشان
۴۶ ورنا صنعت نساج