نام شرکت صنعتدامنه فعالیت آدرس /شماره تلفن
شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشمغذائی و کشاورزیمیکروبیقشم-میدان گلها-بلوار ۲۲بهمن-خ استاندارد-شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم /۰۷۶۳۵۲۴۲۲۹۱-۲
شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشمبیولوژی و میکروبیولوژیغذائی و کشاورزیقشم-میدان گلها-بلوار ۲۲بهمن-خ استاندارد-شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم /۰۷۶۳۵۲۴۲۲۹۱-۲
شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشمغذائی و کشاورزی/شیمی و پتروشیمیفلزات سنگین-شویندهقشم-میدان گلها-بلوار ۲۲بهمن-خ استاندارد-شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم /۰۷۶۳۵۲۴۲۲۹۱-۲
شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشماوزان و مقیاسها ترازوقشم-میدان گلها-بلوار ۲۲بهمن-خ استاندارد-شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم /۰۷۶۳۵۲۴۲۲۹۱-۲
شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشمبرق و الکترونیکلوازم خانگیقشم-میدان گلها-بلوار ۲۲بهمن-خ استاندارد-شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم /۰۷۶۳۵۲۴۲۲۹۱-۲
آماج گستر بندربرق الکترونیکلوازم خانگیبندرعباس- کوی آزادگان – کوچه آزادگان ۲۴-پلاک۱۴ /۷۶۳۳۳۳۰۲۲۳
اقیانوس سبزمکانیک و فلزشناسیمکانیک و فلز شناسیبندرعباس -اسکله شهید رجائی-جنب معاونت استاندارد /۷۶۳۳۵۲۴۶۸۶
اقیانوس سبزاوزان و مقیاسهاآزمون دوره ای سبک بندرعباس -اسکله شهید رجائی-جنب معاونت استاندارد /۷۶۳۳۵۲۴۶۸۶
اقیانوس سبزشیمی و پتروشیمیتعیین ماهیت شیمی بندرعباس -اسکله شهید رجائی-جنب معاونت استاندارد /۷۶۳۳۵۲۴۶۸۶
افروز شیمی لارک شیمی و پتروشیمیکودهای شیمیاییبندر عباس- جاده سیرجان - شهرک صنعتی شماره ۱/۷۶۳۲۵۶۰۰۷۰
افروز شیمی لارک شیمی و پتروشیمیشوینده هابندر عباس- جاده سیرجان - شهرک صنعتی شماره ۱/۷۶۳۲۵۶۰۰۷۰
افروز شیمی لارک شیمی و پترو شیمیکانی و معدنی بندر عباس- جاده سیرجان - شهرک صنعتی شماره ۱/۷۶۳۲۵۶۰۰۷۰
ابدال کیش(مبصا کیش)مکانیک و فلزشناسیهیدرو استاتیککیش- نوبنیاد- فاز خدماتی بهارستان-قطعه ۱۰-۱ n / 07644450345-6
اسلوب سازان کیشساختمانی و معدنی مصالح ساختمانیکیش – بلوار بهارستان – خیابان برهان – قطعه N1-15 /7644471623
پارسیان بهینه پایشغذائی و کشاورزیغذائیبندرعباس – چهارراه رسالت- روبروی فروشگاه رفاه – کوچه شهید زلرع/۷۶۳۳۶۶۱۵۸۲
پارسیان بهینه پایشبسته بندی و سلولزیبسته بندیبندرعباس – چهارراه رسالت- روبروی فروشگاه رفاه – کوچه شهید زلرع/۷۶۳۳۶۶۱۵۸۲
پارسیان بهینه پایشبیولوژی و میکروبیولوژیمیکروبیبندرعباس – چهارراه رسالت- روبروی فروشگاه رفاه – کوچه شهید زلرع/۷۶۳۳۶۶۱۵۸۲
پارسیان بهینه پایشغذائی و کشاورزی/شیمی و پتروشیمیفلزات سنگینبندرعباس – چهارراه رسالت- روبروی فروشگاه رفاه – کوچه شهید زلرع/۷۶۳۳۶۶۱۵۸۲
پایش اسراء آزماغذائی و کشاورزیسم شناسیبندرعباس – بلوار امام حسین (ع) – شهرک نور – بعد از چهارراه ولی عصر – کوچه جنب سوپر مارکت شباب -۷۶۳۳۳۷۱۲۲۹
پایش اسراء آزمابیولوژی و میکروبیولوژیمیکروبیولوژیبندرعباس – بلوار امام حسین (ع) – شهرک نور – بعد از چهارراه ولی عصر – کوچه جنب سوپر مارکت شباب -۷۶۳۳۳۷۱۲۲۹
پیشگامان کیفیت هرمزگاننساجی و چرمنساجیبندرعباس - چهار راه خانه نان- ساختمان آنیل – طبقه اول-۷۶۳۳۳۳۶۲۴۶
پیشگامان کیفیت هرمزگانبسته بندی و سلولزیسلولزیبندرعباس - چهار راه خانه نان- ساختمان آنیل – طبقه اول-۷۶۳۳۳۳۶۲۴۶
پیشگامان کیفیت هرمزگانشیمیلوازم التحریربندرعباس - چهار راه خانه نان- ساختمان آنیل – طبقه اول-۷۶۳۳۳۳۶۲۴۶
پیشگامان کیفیت هرمزگانلاستیکلاستیکبندرعباس - چهار راه خانه نان- ساختمان آنیل – طبقه اول-۷۶۳۳۳۳۶۲۴۶
پیشگامان کیفیت هرمزگانمکانیک و فلزشناسیاسباب بازیبندرعباس - چهار راه خانه نان- ساختمان آنیل – طبقه اول-۷۶۳۳۳۳۶۲۴۶
پویا شیمی شیمی و پتروشیمیروغن موتور و پلیمربندرعباس – میدان شریعتی – کوچه جاودان ۱۴ – بن بست بهبودی – پلاک ۷-۷۶۳۲۲۳۳۹۱۹
پردیس بین الملل دانشگاه شریف در جزیره کیشساختمانی و معدنیساختمانی و معدنیکیش- بلوار صدا و سیما- کمپ صبا -۷۶۴۴۴۲۲۲۹۹
دقیق آزمای اروند جنوببرق و الکترو نیکلامپبندرعباس – بلوار امام حسین- بعد از پمپ بنزین پامرو- تلار سابق مهرگان-۰۷۶۳۳۷۵۸۶۶۲و۰۷۶۳۳۷۵۸۶۶۴
دقت محاسبه هنگامنساجی و چرمنساجیبندرعباس - خ دانشگاه- نبش دانشگاه ۱۶-ساختمان سینا- واحد ۲ ۰۷۶۳۳۶۱۵۱۵۷-۸
دقت محاسبه هنگامغذائی و کشاورزیفلزات سنگینبندر عباس-خیابان دانشگاه- روبروی سردخانه شهید حقانی-ساختمان کودک من-طبقه سوم -۸-۰۷۶۳۳۶۱۵۱۵۷
دقت محاسبه هنگامشیمی و پتروشیمی شوینده ها ، آرایش و بهداشتیبندر عباس-خیابان دانشگاه- روبروی سردخانه شهید حقانی-ساختمان کودک من-طبقه سوم -۸-۰۷۶۳۳۶۱۵۱۵۷
دقت محاسبه هنگامشیمی و پترو شیمیتعیین ماهیت شیمیاییبندر عباس-خیابان دانشگاه- روبروی سردخانه شهید حقانی-ساختمان کودک من-طبقه سوم -۸-۰۷۶۳۳۶۱۵۱۵۷
دانشگاه هرمزگان غذایی و کشارزی سم شناسی بندر عباس- رسالت شمالی – بلوار افروز شهابی پور- مجتمع بصیرت-۳۳۷۵۳۳۹۱- ۰۷۶۳۳۷۱۱۰۳۴
زرین سازه کهکشانساختمانی و معدنیکاشی و سرامیکبلوار رسالت شمالی- شهرک پرواز- خیابان ملاصدرا – کوچه آبان ۶- پلاک ۱۲-۷۶۳۳۶۲۶۰۵۷
زیست فن آورانمکانیک و فلزشناسیماشین الات کشاورزیبندرعباس -طلائیه -فاز ۱-روبروی پل عابر پیاده-۷۶۳۳۷۵۴۰۰۸ -۰۷۶۳۳۷۵۴۰۶۶
ژرفاب مبنا قشمساختمانی و معدنیمصالح ساختمانیقشم-روستای طولا-شهرک گلزار-۷۶۴۲۲۲۶۵۴۱
سینا آزمای بندرمکانیک و فلزشناسیفلز شناسیبندر عباس – جاده سیرجان - شهرک صنعتی شماره ۱-۷۶۳۳۵۶۰۲۷۰
سینا آزمای بندربرق و الکترونیک بوق ، باتری و الکترو موتور بندر عباس – جاده سیرجان - شهرک صنعتی شماره ۱-۷۶۳۳۵۶۰۲۷۰
سیمان هرمزگانساختمانی و معدنیآزمون سیماناستان هرمزگان - بندر خمیر- ک ۴ بندر لنگه-۷۶۳۳۲۲۲۳۰۱
سلامت پرداز حکیمنساجی و چرمنساجیبندرعباس -خیابان امام خمینی-بلوار شهید چمران-کوچه چمران ۵-۷۶۳۳۳۵۰۰۸۰
سلامت پرداز حکیمشیمی و پتروشیمیرنگ و پیگمنتبندرعباس -خیابان امام خمینی-بلوار شهید چمران-کوچه چمران ۵-۷۶۳۳۳۵۰۰۸۰
شالوده آزما جنوبساختمانی و معدنیمصالح ساختمانیبندرعباس –چهار راه نخل ناخدا-کوچه شقایق-پلاک ۲۲-۷۶۳۳۶۸۴۳۳۲
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک بندرعباسبرق و الکترونیکصوتی و تصویری ITبندرعباس - بندر شهید رجائی- معاونت استاندارد شهید رجایی – طبقه همکف-۷۶۳۳۵۱۴۲۵۹
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک بندرلنگهبرق الکترونیکصوتی و تصویری ITاستان هرمزگان - بندر لنگه- حسین آباد شمالی – فاز ۳ – نبش کوچه دوم-۷۶۴۴۲۲۲۴۷۶
صنعت کیفیت نامداران غذائی و کشاورزی غذائی و کشاورزیبندرعباس - آزاد شهر- خیابان سپاه- منازل شیلات ۰۷۶۳۳۷۵۱۷۵۱
صنعت کیفیت نامداران بسته بندی و سلولزیچوببندر عباس- بلوار دانشگاه- نرسیده به بلوار امام حسین (ع)- روبروی مهرگان - ساختمان پاسارگاد – طبقه ۲-۳۳۶۷۸۴۵۰-۰۷۶۳۳۶۷۲۰۸۰
کنکاش کیفیت هرمز آنساختمانی و معدنی ظروف چینی-شیشهبندرعباس – چهارراه خانه نان-پشت کارواش- ساختمان مهرسانا- طبقه اول-۷۶۳۳۳۳۷۰۴۲-۷۶۳۳۳۵۴۶۲۴
کنکاش کیفیت هرمز آنساختمانی و معدنی پلاستوفومبندرعباس – چهارراه خانه نان-پشت کارواش- ساختمان مهرسانا- طبقه اول-۷۶۳۳۳۳۷۰۴۲-۷۶۳۳۳۵۴۶۲۴
عیار سنجی کلانتریانگ فلزات گرانبهاطلا و نقرهبندر عباس- خ امام- میدان هفده شهریور- جنب پاساژ ستاره شهر- ساختمان امام علی(ع)- طبقه سوم-۷۶۳۲۲۴۷۹۲۹
کیفیت مراد لنگهبسته بندی و سلولزیچوبشهرستان بندر لنگه- خ وحدت- روبروی تعاونی مرزنشینان-۷۶۴۴۲۳۴۳۵۴
مهندسی کاوشگران فیامین گیلمکانیک و فلزشناسیماشین آلات کشاورزیبندرعباس – بلوار امام حسین(ع) – روبروی ایستگاه آتش نشانی شماره ۴-۷۶۳۳۳۴۳۳۱۸
کیمیا سنجش خلیج فارسغذائی و کشاورزیفلزات سنگینبندر لنگه – حسین آبادجنوبی – طبقه فوقانی اداره پست مرکزی – آزمایشگاه کیمیا سنجش خلیج فارس/۷۶۴۴۲۲۲۸۱۰
کیمیا سنجش خلیج فارسنساجی و چرمسرطانزائی رنگ نساجیبندر لنگه – حسین آبادجنوبی – طبقه فوقانی اداره پست مرکزی – آزمایشگاه کیمیا سنجش خلیج فارس/۷۶۴۴۲۲۲۸۱۰
لاستیک کار هرمزشیمی و پتروشیمیلاستیکبندرعباس - شهرک صنعتی ۱ شماره ۷-۰۷۶۳۲۵۶۰۳۸۶
معیار صنعت هرمزاوزان و مقیاسهااندازه- فشاربندر عباس- چهارراه ۲۲ بهمن-بلوار شهدای محراب-ساختمان سحر بلوک B-واحد ۱۶ /۷۶۳۲۲۱۱۵۱۹
نو اندیشان شیمی آزمونشیمی و پتروشیمی گازهای مبرد- تعیین ماهیت شیمیاییآدرس: بندر عباس – کوی آزادگان- کوچه آزادگان۲۲ – پلاک ۹ /۳۳۳۳۰۴۰۰-۰۷۶۳۳۳۴۴۸۵۹
یکتا آزمای ساحلبرق و الکترونیککلید و پریز مینیاتوریآدرس: بندر عباس- چهارراه قدس- کوچه ربیع ۱۹-پلاک ۹ ۰۷۶۳۲۲۱۱۶۶۴
جوهر جوان جنوبشیمی و پتروشیمیتعیین ماهیت شیمیاییآزادگان-بلوار سرور آزادگان-بالاترمعاونت دارو و درمان۰۷۶۳۳۴۸۰۹۱
فنی کیفیت نوآوران ساحل آنامیسمکانیک و فلز شناسیمکانیک و فلز شناسیبلوار دانشمند-جنب آب و فاضلاب- نبش دانشمند ۱۷
۰۷۶۳۳۵۶۴۱۴۵
مجتمع پترو صنعت گامرونشیمی و پتروشیمیفرمالین و هگزامینبندرعباس-کیلومتر۱۵ جاده سیرجان-بعد از پلیس راه-نرسیده به شهرک صنعتی شماره ۱-مجتمع پتروصنعت گامرون ۰۷۶۳۲۵۶۰۴۸۰-۵
مرکز پژوهش های متالوژی رازیمکانیک و فلز شناسیمکانیک و فلز شناسیبندرعباس-اسکله شهید رجائی-ساختمان معاونت استاندارد بندرشهید رجائی۰۷۶ ۳۳۵۱۴۲۵۶-۷
کیفیت آزمای جنوبشیمی و پتروشیمیکودهای شیمیاییبندرعباس-کوی آزادگان-کوچه ۲۲-پلاک ۱۶
اطلس اینسپکشنشیمی و پتروشیمیمواد نفتی و معدنیب ندرعباس-سورو قدیم-خ ایران خودرو-خ آتش نشانی-روبروی سبلان ۳۳۳۳۳۵۸-۰۷۶
مکانیک خاک هرمزگانمصالح ساختمانیمصالح ساختمانیبندرعباس-بلوار امام حسین-جنب اداره کل استاندارد هرمزگان ۰۷۶-۳۳۳۵۱۲۲۸
دانشگاه آزاد اسلامیشیمی و پتروشیمیآب آشامیدنیبندرعباس-چهارراه نخل ناخدا-بلوار دانشگاه-دانشگاه آزاد اسلامی-ساختمان پژوهش-تلفن۳۳۶۷۷۵۰۱-۰۷۶
تلاشگران همیشه سبز هرمزگانمکانیک و فلز شناسیتست هیدروستاتیکبندرعباس- کیلومتر ۲ جاده میناب-آزمایشگاه تست هیدروستاتیک
آزمون گستر بندرشیمی و پتروشیمیتعیین ماهیت شیمیاییبندرعباس-بلوار دانشگاه-دانشگاه ۱۶-ساختمان ۵ استاد-طبقه دوم-واحد ۵
تلفن تماس: ۰۷۶۳۳۶۷۹۲۸۲
آزمون گستر بندرغذائی و کشاورزیفلزات سنگینبندرعباس-بلوار دانشگاه-دانشگاه ۱۶-ساختمان ۵ استاد-طبقه دوم-واحد ۵
بندرعباس-کوی آزادگان-کوچه ۲۲-پلاک
۱۶
تلفن تماس: ۰۷۶۳۳۶۷۹۲۸۲
کیفیت آزمای جنوبغذائی و کشاورزیباقیمانده سمومبندرعباس-کوی آزادگان-کوچه ۲۲-پلاک
۱۶
تلفن تماس: ۰۷۶۳۳۳۵۲۴۲۰-۱
پترو کیمیاگران هرمزگانشیمی و پتروشیمیمواد نفتیبندرعباس-بلوار پاسداران-چهار راه بیمارستان صاحب الزمان-جنب بانک ملی-ساختمان مروارید-طبقه سوم واحد ۱۱
شماره تلفن:۰۹۱۷۳۵۹۱۸۸۶
۰۷۶۳۳۵۶۳۰۵۸