مریم یکتاپور

(معاون استاندارد سازی و آموزش)

تلفن تماس :۰۷۶-۳۳۳۵۱۹۱۵
ایمیل : amoozeshhormoz@isiri.gov.ir

سیاست گذاری و اقدام درخصوص جلب مشارکت و ایجاد زمینه همکاری و تعامل با  متخصصان ، کارشناسان و تمام  گروههای صاحب نظر حقیقی و حقوقی ذینفع و ذیربط استان  در سه حوزه آموزش برون سازمانی ، ترویج استاندارد و تدوین استانداردهای های کارخانه ای ، ملی و بین المللی وهمچنین برنامه ریزی، اجرا  و ارزیابی فرآیند آموزش کارکنان اداره کل و همچنین آموزش های برون سازمانی برای مدیران کنترل کیفیت ، کارشناسان آزمایشگاه های همکار ، کارشناسان رسمی استاندارد و دیگر گروه های مرتبط در راستای افزایش دانش و آگاهی و شایستگی ایشان.

[blog_posts share=”off” display=”category” category=”59″ ad_count=”3″ count=”5″]