به اطلاع می رساند اداره کل استاندارد استان هرمزگان در نظر دارد کلیه خدمات حفاظتی و انتظامات خود را به مدت ۱۲ ماه شمسی از تاریخ ۱/۳/۱۳۹۷ از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت به تامین کنندگان واجد شرایط دارای مجوز فعالیت از طرف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند ضمن مطالعه شرایط مندرج در سامانه تدارکات الکترونیک دولت، قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا ساعت ۱۳ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۶در سامانه مذکور به آدرس www.setadiran.ir  بارگذاری نمایند. لازم به ذکر است تامین کننده بایستی جدول آنالیز برآورد قیمت را مطابق جدول پیوست شماره ۱ به دقت تکمیل و با مهر و امضاء و قبل از زمان پاسخگویی استعلام در سامانه بارگذاری نماید. به پیشنهادهای خارج از سامانه ترتیب اثر داده نخواهد شد.