کنسرو نخود آبگوشتی فـرآوردهای است از نخود با اسم علمی Coccineus Phaseolus و از تیره Leguminosae ، به صـورت پخـته شـده و در آب نمک، تهیه گردیده و پس از طی فرآیند حرارتی در ظروف غیرقابل نفوذ، بسته بندی می گردد. نخودها باید به اندازه کافی پخته شده باشند به گونه ای که نه سفت و نه لهیده باشند. رنگ طبیعی این محصول، رنگ یکنواختی است که نخودها پس از پخته شدن در آب نمک به خود می گیرند و طعم و بوی آن، طعمی است که از نخود پخته شده به همراه سایر مواد متشکله فرآورده، حاصل می شود. این محصول باید عاری از هرگونه بوی نامطبوع ، ماده خارجی اعم از حشرات، آفات گیاهی و بقایای بدن آنها و نیز شن و خاک باشد.

وزن آبکش محصول که نسبت وزن نخود آبگوشتی موجود در قوطی کنسرو به وزن کل محتوای قوطی می باشد، نباید از ۶۰ گرم درصد وزن خالص، کمتر باشد.

پری که نسبت حجم محتوی قوطی کنسرو به حجم کل قوطی می باشد، نباید از ۹۰ درصد حجم کل قوطی کمتر باشد.

نخودهای تغییر رنگ یافته که نخودهای قهوه ای رنگ یا تیره شده هستند، از ۵/۰ درصد وزن خالص نباید بیشتر باشند.

میزان نمک در این فرآورده بیشینه ۲ گرم درصد است.

 

pH کنسرو نخود آبگوشتی  کمینه ۵/۴ است.

فلزات سنگینی که در کنسرو نخود آبگوشتی مورد پایش و اندازه گیری قرار می گیرند عبارتند از: سرب، مس، آرسنیک، آهن، قلع و روی.

**  افزودن رنگ دهنده، طعم دهنده و نگهدارنده غیرمجاز در کنسرو نخود آبگوشتی، ممنوع است.

نشانه گذاری محصول:

برروی هر قوطی کنسرو نخود آبگوشتی بایستی موارد زیر جهت اطلاع مصرف کننده با خط خوانا و جوهر غیرسمی، درج گردد:

 1. نام و نوع فرآورده
 2. نام و نشانی تولیدکننده
 3. علامت تجارتی ثبت شده تولیدکننده
 4. شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 5. وزن خالص فرآورده برحسب گرم
 6. وزن آبکش شده
 7. تاریخ تولید (به روز، ماه و سال)
 8. تاریخ انقضاء قابلیت مصرف (به روز، ماه و سال)
 9. سری ساخت
 10. نام مواد متشکله
 11. عبارت “ساخت ایران”
 12. در صـورتی کـه عـلاوه بـر نخـود آبگوشتی و نمک، سرکه، شکر، آبلیمو و ادویه به طور دلخواه به آن افزوده شود باید نام آنها بر روی برچسب، نوشته شود.