فرماندار ویژه شهرستان میناب در هفته استاندارد:

استانداردها میتوانند رفتار انسان را نسبت به پیرامون خود منطقی ، علمی و اصولی نماید

رعایت استانداردها میتواند تأمین کننده ایمنی ، امنیت و سلامت جامعه بشریت باشد . استانداردها میتوانند رفتار انسان را نسبت به پیرامون خود منطقی ، علمی و ...

استاندارد شهرستان ها