آگهی فراخوان مزایده عمومی

اداره کل استاندارد هرمزگان در نظر دارد: تعداد یک دستگاه خودرو سواری قابل واگذاری زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. ردیف نوع خودرو مدل ۱ سواری...

اطلاعیه ها