ویژگی های بیسکویت استاندارد

بیسکویت: فراورده ای است که مواد اصلی آن آرد گندم، روغن، شکر سفید و یا سایر شیرین کننده ها، آب آشامیدنی و سایر مواد خوراکی اختیاری و افزودنی های مجاز خ...

مقالات