استاندارد سازی آسانسور

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان هرمزگان، عیسی باقرزاده همایی مدیر کل استاندارد هرمزگان گفت : در راستای تایید ایمنی آسانسور در سال گذشته ...

نظارت بر اجرای استاندارد