اهدای لوح واحد تولیدی نمونه استان هرمزگان به شرکت نفت پاسارگاد