بازدید رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت کشور از آزمایشگاه های همکار شهرستان بندرعباس