بازدید مدیرکل استاندارد هرمزگان از واحد تولیدی پارس هژیر،تولید کننده الکل ۷۰ درصد ضدعفونی و سرکه