بازدید مدیرکل استاندارد هرمزگان از واحد های تولیدی شهرستان پارسیان