بازدید مدیر کل استاندارد هرمزگان از جایگاه های سیلندر پر کنی گاز مایع