بازدید مدیر کل استاندارد هرمزگان از شرکت فرآورده های نفتی سیه فام در بندرعباس