بازدید مدیر کل استاندارد هرمزگان از واحد تولیدی پدرام طب بندر

واحد تولیدی پدرام طب بندر ،تولید کننده فرآورده های نخ بخیه جراحی و مواد آن و گاز طبی استریل و غیر استریل در استان هرمزگان می باشد.