بازدید مدیر کل و مدیران استاندارد هرمزگان از واحد های تولیدی شهرستان بندرعباس