بازدید مهندس صنعتی نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور از اداره کل استاندارد هرمزگان