برگزاری دوره آموزشی ” آتش نشانی و اطفا حریق” در اداره کل استاندارد استان هرمزگان