دیدار معاون عمرانی فرماندار بندر لنگه با تیم برنامه و بودجه