دیدار رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با کارکنان اداره کل استاندارد هرمزگان