رییس سازمان ملی استاندارد ایران همراه دولتمردان در استان هرمزگان