سفر رییس سازمان ملی استاندارد به بندرعباس و بازدید از اداره کل استاندارد استان هرمزگان