نواخته شدن زنگ استاندارد در مدرسه استعداد های درخشان بندر لنگه