هم اندیشی و بررسی مشکلات آزمایشگاههای همکار استان هرمزگان