پیوستن نظام مهندسی شهرستان پارسیان به پویش خرید کالای استاندارد ایرانی