بازدید مدیرکل استاندارد هرمزگان از آزمایشگاه همکار مصالح ساختمانی