برگزاری همایش استانداردهای توسعه یافته ساختمانی در بندرعباس