رسانه ها و ائمه جمعه و جماعات فرهنگ استاندارد را نهادینه کنند