فعالیت مراکز پیک نیک پر کنی فاقد مجوز، غیر قانونی و خطر آفرین