مدیر کل مکانیک خاک به پویش “کالای استاندارد ایرانی می خرم” پیوست