معاون سازمان ملی استاندارد ایران در هرمزگان تاکید کرد: