معاون سازمان ملی استاندارد در بازدید از واحد های تولیدی استان