چهارمین جلسه کارگروه استاندارد سازی کالا و خدمات در استان در سال ۹۶